Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402)

Yatırımlarda Devlet Yardımları 1402 07 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30855 Karar Sayısı: 1402 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında…

 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402)

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları 1402

07 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30855

Karar Sayısı: 1402

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Faiz desteğini” ibaresi “Faiz veya kâr payı desteğini” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Faiz desteği” ibareleri “Faiz veya kâr payı desteği” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 11 inci maddesinin başlığı “Faiz veya kâr payı desteği” şeklinde, birinci fıkrasının (e) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “Faiz desteği” ibareleri “Faiz veya kâr payı desteği” şeklinde, birinci fıkrasının (e) bendi ile ikinci, üçüncü, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve onikinci fıkralarında yer alan “faiz desteği” ibareleri “faiz veya kâr payı desteği” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “faiz desteğinin” ibaresi “faiz veya kâr payı desteğinin” şeklinde, onbirinci fıkrasında yer alan “faiz desteğine” ibaresi “faiz veya kâr payı desteğine” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “faiz desteğinden” ibaresi “faiz veya kâr payı desteğinden” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “faiz desteği” ibaresi “faiz veya kâr payı desteği” şeklinde değiştirilmiştir.

e 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “faiz desteği” ibaresi “faiz veya kâr payı desteği” şeklinde değiştirilmiştir.

f) Geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Faiz desteği” ibaresi “Faiz veya kâr payı desteği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyük ölçekli yatırımlar ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3– Aynı Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“1) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı, Bakanlık tebliği ile yayımlanacak olan listeyi,

m) Program Değerlendirme Komitesi: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,

n) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını,”

MADDE 4- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin; birinci fıkrasında yer alan “, büyük ölçekli” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “, büyük ölçekli” ibaresi ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerine “6 ncı bölgede gerçekleştirilecek” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen” ibaresi eklenmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “, dördüncü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Kararın 8 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilir. Bu yatırımların, 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan destek unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.”

MADDE 6– Aynı Kararın 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Hibrit ve/veya elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda bu fıkra kapsamında izin verilen toplam ithalat miktarının azami yüzde onuna kadar motor silindir hacmi 2.500 cm3,e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde onbeşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha (Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) yukarıda belirtilen silindir hacmine kadar ilave otomobil ithaline izin verilebilir.”

MADDE 7- Aynı Kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise on puanı, diğerlerinde sekiz puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı; diğer stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,”

“(4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.”

MADDE 8– Aynı Kararın 12 nci maddesinin; birinci fıkrasında yer alan “Büyük ölçekli yatırımlar,” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “Büyük ölçekli yatırımlar ile” ibaresi, ve dördüncü fıkrasında yer alan “yatırımlar ile büyük ölçekli” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Bölgeler Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
1 10
2 15
3 20
4 25
5 35

“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda bu kısıt uygulanmaz.”

MADDE 9- Aynı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyük ölçekli yatırımlar,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu destek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, 6 ncı bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise yedi yıl, diğerlerinde ise beş yıl süreyle sağlanabilir.”

MADDE 10– Aynı Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Karar uyarınca 6 ncı bölge ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami beşyüz, diğerlerinde ise azami üçyüz çalışan için uygulanır.”

MADDE 11– Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Büyük ölçekli yatırımlar ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1 15 50
2 20 55
3 25 60
4 30 70
5 40 80
6 50 90

MADDE 12- Aynı Kararın 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyük ölçekli yatırımlar,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. https://goo.gl/RkqgJX

MADDE 13– Aynı Kararın 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Büyük ölçekli yatırımlar veya” ibaresi ve ikinci fıkrasında yer alan “büyük ölçekli ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Kararın 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Büyük ölçekli yatırımlar ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15– Aynı Kararın 24 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Bu Karar ve daha önceki kararlar kapsamındaki tüm teşvik uygulamalarına istinaden düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri için asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü açısından yatırım süresi içerisinde tamamlanmayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, teşvik belgesi kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmamak kaydıyla, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilir.”

“(10) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır. Tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine teçhizatın satışı serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmaz. Bu kapsamda, güneş enerjisi santrali yatırımlarına ait yatırım teşvik belgeleri için finansal kiralama işlemleri hariç olmak üzere 22 nci maddeye istinaden devir işlemi yapılmaz. Bu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde 28 inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

MADDE 16– Aynı Kararın 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir. ”

MADDE 17- Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan büyük ölçekli” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- (1) 1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır.

İller

Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi İşveren Hissesi Sigorta Primi Desteği

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas OSB ve EB Dışı 3  
OSB ve EB İçi 3 3
Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat OSB ve EB Dışı 4  
OSB ve EB İçi 4 4
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van   5 5 10

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırımın işletmenin kendisine ait makine ve teçhizatı taşıması suretiyle yapılması ve bu yatırımın tamamlanmasından itibaren üç yıl süreyle taşımaya konu makine teçhizatın bulunduğu tesisteki ortalama istihdamın, mevcut istihdam sayısının altına düşmemesi koşuluyla, firma talebine istinaden, sigorta pirimi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği, birinci fıkradaki tabloda belirtilen sürelerin iki katı süre ile uygulanır. Mevcut istihdam sayısı olarak, 2019 yılı başından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar taşımaya konu makine ve teçhizatın bulunduğu tesisteki istihdam ortalaması dikkate alınır.

(3) Taşınmaya konu olan makine ve teçhizatın, asgari üç yıl süreyle firma aktifinde kayıtlı olduğu ve anılan bölgelerde fiziki olarak bulunduğu, adına teşvik belgesi düzenlenecek olan firma tarafından yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

(4) Bu maddeye istinaden düzenlenen teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemi Genel Müdürlük, Kalkınma Ajansları veya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından düzenlenecek nakil tespit raporuna istinaden yapılır.”

MADDE 19- Aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 5 numaralı sektör koduna karşılık gelen satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20– Aynı Kararın EK-3 sayılı ve “BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR” başlıklı eki yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlar Kurulu Kararının

Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Karar Tarihi Karar Sayısı Tarihi

Sayısı

15/6/2012 2012/3305 19/6/2012 28328

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin

Yayımlandığı Resmi Gazetelerin
Karar Tarihi Karar Sayısı Tarihi

Sayısı

2/10/2012 2012/3802 13/10/2012 28440
28/1/2013 2013/4288 15/2/2013 28560
27/5/2013 2013/4763 30/5/2013 28662
27/1/2014 2014/6058 9/5/2014 28995
30/6/2014 2014/6588 6/8/2014 29080
15/12/2014 2014/7273 5/3/2015 29286
16/3/2015 2015/7496 8/4/2015 29320
20/8/2015 2015/8050 27/8/2015 29458
9/11/2015 2015/8216 19/11/2015 29537
29/2/2016 2016/8715 8/4/2016 29678
7/9/2016 2016/9139 5/10/2016 29848
13/2/2017 2017/9917 22/2/2017 29987
24/4/2017 2017/10111 3/5/2017 30055
17/7/2017 2017/10585 17/8/2017 30157
25/12/2017 2017/11175 30/12/2017 30286 (3. Mükerrer)
16/10/2017 2017/11133 20/01/2018 30307
17/1/2018 2018/11297 22/2/2018 30340
9/4/2018 2018/11651 28/4/2018 30405
14/5/2018 2018/11816 22/6/2018 30456
4/6/2018 2018/11930 22/6/2018 30456
13/9/2018 91 14/9/2018 30535
8/11/2018 323 9/11/2018 30590
27/2/2019 798 28/2/2019 30700

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark