Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SVGM 2019/8)

Teknik Servislere Dair Tebliğ SVGM 2019/8 01 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30849 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 6/8/2016 tarih…

 

 

Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SVGM 2019/8)

 

Teknik Servislere Dair Tebliğ SVGM 2019/8

01 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30849

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bentlerinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,” ibareleri “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,” olarak değiştirilmiştir ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ö) İmalatın uygunluğu kontrolü: Üretilen her araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya ekipmanın onaylanan tipin özellik, performans ve işaretleme koşullarıyla uyumlu olmasını temin etmeyi amaçlayan prosedürü,

p) Araç tip onayı öncesi son kontrol işlemleri: Tip onayı düzenlenecek araç tipine ilişkin aksamların, sistemlerin ve ayrı teknik ünitelerin, güncel mevzuata uygunluğunun dosya ve/veya prototip araç üzerinde kontrollerinin yapılması faaliyetlerini,

r) Çok aşamalı tip onayı: Aracın tamamlanma durumuna bağlı olarak, tamamlanmamış veya tamamlanmış bir araç tipinin ilgili idari hükümleri ve teknik şartları sağladığını gösteren onaylama usulünü,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) İmalatın uygunluğu kontrolleri, araç tip onayı öncesi son kontrol işlemleri ve çok aşamalı tip onayında izlenecek işlemler ile ilgili faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek teknik servis görevlendirilmelerinde, kamu kurumu/kuruluşu olma şartı aranır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) A kategorisi için TS EN ISO/IEC 17025 ve B kategorisi için TS EN ISO/IEC 17020 standartlarına göre akredite olması zorunludur. C kategorisi teknik servisler TS EN ISO/IEC 17021 ve D kategorisi teknik servisler TS EN ISO/IEC 17020 standartlarına uygun olarak çalışır.”

“ç) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun A kategorisi ile beraber B kategorisine başvurması durumunda TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olması şartı birlikte aranır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç), (e) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (a), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendinde yer alan “orijinali veya noter tasdikli” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Ticaret sicil numarası ve şirketin kuruluş amacını içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı,”

“f) Uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapan teknik uzmanların özgeçmişleri, başvuru kapsamındaki eğitim sertifikaları ve tecrübeyi gösteren belgeleri ile düzenleyici mevzuat gruplarına göre dağılımı,”

“ğ) TÜRKAK tarafından yayımlanan akreditasyon sertifikasının/sertifikalarının numarası/ numaraları,”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başvurunun tam olması halinde Bakanlık tarafından, başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla, ilk kez başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun merkez ofisinde ve sahada yerinde değerlendirme yapılır. Kapsam genişletme başvurusunda bulunan teknik servis için de yerinde değerlendirme yapılır. Akreditasyon sertifikası bulunan kuruluşlar için Bakanlık tarafından ayrıca aynı kapsamda saha denetimi yapılmayabilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yılda en az bir defa” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teknik servisler tarafından yürütülecek olan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve teknik servisler arasında gerekli iş birliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda eşgüdüm toplantısı düzenlenir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hüküm bulunmayan veya hükmü etkileyen haller

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde; 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili düzenleyici mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) 2007/46/AT, AB/167/2013 ve AB/168/2013 Yönetmeliklerinde veya bu Yönetmelikleri mülga eden Yönetmeliklerde, bu Tebliğ hükümlerini etkileyen değişiklik veya düzenleme olduğu takdirde, söz konusu Yönetmeliklerdeki güncel hükümler esas alınır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Çok aşamalı tip onayında izlenecek işlemler kapsamında faaliyet gösteren Bakanlıkça görevlendirilen kamu kurumu/kuruluşu dışındaki teknik servislerin bu kapsamdaki görevlendirmeleri 1/8/2019 tarihinde sona erer.

(2) Birinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin yayımından önce Bakanlık tarafından 1/8/2019 tarihine kadar görevlendirilmiş olan teknik servislerin görevleri 5/7/2022 tarihine kadar devam eder.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen akreditasyon sertifikalarına sahip olma şartı 5/7/2022 tarihine kadar ihtiyari, anılan tarihten sonra zorunlu olarak uygulanır.

(2) 5/7/2022 tarihinden itibaren teknik servislerin zorunlu sahip olmaları gereken akreditasyon sertifikalarına ilişkin akreditasyon kapsam, usul ve uygulama esasları Genelge ile düzenlenir ve 1/1/2021 tarihine kadar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. Yayımlanan Genelge her yıl gözden geçirilir ve ihtiyaç duyulması halinde güncellenir.

(3) 5/7/2022 tarihinden önce akreditasyon işlemlerini tamamlayıp akreditasyon sertifikasını Bakanlığa sunan teknik servislerin görev süreleri, akreditasyon sertifikasının geçerlilik tarihine kadar uzatılır. Birden fazla alanda akreditasyon sertifikasına sahip teknik servislerin görev sürelerinin belirlenmesinde en erken tarihli akreditasyon sertifikası esas alınır.

(4) 5/7/2022 tarihinden sonra, Bakanlık Genelgesi kapsamında yer almayan herhangi bir düzenleyici mevzuat çerçevesinde yapılacak yeni teknik servis başvurularında, teknik servislerin başvuru kapsamında asgari bir düzenleyici mevzuat kapsamında akreditasyon sertifikasına sahip olma şartı aranır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/8/2016 29793

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/8/2017 30146

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark