Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 06 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30854 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli…

 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

06 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30854

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, müteşebbis heyet asıl üyeleri arasından seçilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan ancak yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde görev almak istemeyenler ile geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi bir yıl içinde yapılan toplantıların en az yarıdan bir fazlasına katılmayanlar üyelikten çekilmiş sayılır. Üyelikten çekilmiş sayılan üye, aynı zamanda yönetim veya denetim kurulu üyesi ise yönetim veya denetim kurulu üyeliği de kendiliğinden düşmüş sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce yapacakları yazılı başvuru ile yönetim kurulu/denetim kurulu üyeliğine aday olabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12) Genel kurul tutanağı divan başkanı, üyeleri ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci ve ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde üçüncü toplantıda nisap aranmaz. Toplantılar arasındaki süre, yedi günden az onbeş günden fazla olamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yönetim kurulunca karar alınması halinde, olağan ve olağanüstü müteşebbis heyet/genel kurul toplantı gündemlerine yönetim ve denetim kurulu ile OSBÜK temsilcilerinin yenilenmesine dair madde konulabilir. Müteşebbis heyet/genel kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğunun kabul etmesi halinde yönetim kurulu seçimi yapılır. Seçilen üyeler, kalan süreyi tamamlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın üretimde bulunulması veya ruhsata aykırı faaliyetin tespit edilmesi halinde 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ve bu Kanun kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlara göre işlem tesis edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “tahsis” ibaresi “tahsil” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “verir ve Bakanlığa” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (9) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9) Katılımcının tesisinin çatı ve cephesine kurulanlar hariç olmak üzere, sanayi parselleri ile hizmet destek alanında güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tip” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “arsa” ibaresi “sanayi parseli” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “bedel alınmaz.” ibaresi “tapu harcının %1’ini aşmamak üzere hizmet bedeli alınabilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Arsa tahsis ve satış bedeli, katılımcı veya kiracılardan tahsil edilecek alt yapı katılım payları, elektrik, su, atıksu, doğalgaz ve benzeri satış ve hizmet bedeli ödemelerinin vadesinde yapılmadığı takdirde, gecikme süresi için ödenmeyen tutara; 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gün esasına dayalı olarak gecikme zammı uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “arsa” ibaresi “sanayi parseli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Arsa tahsisi veya satışı yapılan; firmanın tasfiyesi veya veraset halinde, firmanın ortaklarına veya varislere tahsis hakkının devri mümkündür.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile yedinci fıkrasının (d) bendinin ikinci cümlesi sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Tapu belgesi,”

“Alt kiralama yapılması halinde, finansal kiracıdan tapu belgesi istenmez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “onuncu” ibaresi “sekizinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on bir” ibareleri “on beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

OSBÜK yönetim kurulu asıl üye sayısının tamamlanması

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 94 üncü maddede yapılan değişiklikler gereğince, mevcut OSBÜK yönetim kurulunun üye sayısı, sırasıyla yedek üyelerden tamamlanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Eki İçin Tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/2/2019 30674

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark