Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Değişiklik 08/08/2019 08 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30856 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarih…

 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Değişiklik 08/08/2019

08 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30856

Kamu İhale Kurumundan:

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün” ibaresi “Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan süreler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 22 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.4/Y numaralı Kesin Hesap Teminat Mektubu standart formundaki “yapılıp” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.9/Y numaralı Kesin Hesap Kefalet Senedi standart formundaki “yapılıp” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.3.1 inci maddesine bağlı (36) numaralı dipnotundaki ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.3.1 inci maddesine bağlı (30) numaralı dipnotundaki ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 46.3.1 inci maddesine bağlı (36) numaralı dipnotundaki ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 50.3.1 inci maddesine bağlı (35) numaralı dipnotundaki ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 9.4 üncü maddesinde yer alan “günler” ibaresine bağlı olarak aşağıda yer alan (11.1) numaralı dipnot, aynı maddeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 9.5. numaralı madde eklenmiştir.

“11.1 Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerin tespitinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili genelge dikkate alınabilir.”

9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 11.2 ncimaddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bağlı olarak aşağıda yer alan (12.1) numaralı dipnot eklenmiş, aynı maddeye bağlı (13) numaralı dipnotun son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş 12.1 gün içinde ödenir.”

“12.1 Ödeme süresi için on beş günden farklı bir süre belirlenmesi öngörülüyor ise, öngörülen süre “on beş” ifadesi yerine yazılır.”

“Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş [Ödeme süresi için on beş günden farklı bir süre belirlenmesi öngörülüyor ise, öngörülen süre “on beş” ifadesi yerine yazılır.] gün içinde ödenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 12.1 inci maddesinde yer alan “bir günde yapılması gereken iş tutarını” ibaresi “imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 14.2 ncimaddesine bağlı (16) numaralı dipnotun (1) numaralı maddesinde yer alan “Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” ibaresi eklenmiş, (1) numaralı maddenin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, (2) numaralı maddesinde yer alan “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 15 inci maddesine aşağıda yer alan alt maddeler ile bu alt maddelere bağlı dipnotlar eklenmiştir.

15.4……………………………………………17.1”

“17.1 (1) İdarece bizzat yüklenici tarafından yapılması öngörülen iş kısımları var ise aşağıdaki metne yer verilecektir.

“15.4. Yüklenici aşağıdaki iş kısımlarını bizzat kendisi yapacak olup, bu kısımlar alt yükleniciye yaptırılamaz.

……………..

……………..

……………..”

(2) İdarece bizzat yüklenici tarafından yapılması öngörülen iş kısımlarının bulunmaması durumunda, madde metnine “15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

15.5……………………………………………17.2”

“17.2 (1) İdare tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 20 nci maddesinde yer verilen oranlardan farklı oranlar belirlenmesi durumunda, alt yüklenicilere yaptırılacak işler için belirlenen oranlara aşağıdaki metinde yer verilecektir.

“15.5. Bu işte, tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme bedelinin % ..’unu; alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin toplam bedeli ise sözleşme bedelinin %..’sini geçemez.”

(2) İdare tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 20 nci maddesinde yer verilen oranlardan farklı oranlar belirlenmemesi durumunda, madde metnine “15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 17.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan alt madde ile bu alt maddeye bağlı dipnot eklenmiştir.

17.1.1…….18.1”

“18.1 (1) Yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde, idarece sigorta kapsamında değişiklik yapılmasının öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecek ve sigorta kapsamından çıkartılacak riskler belirtilecektir.

“17.1.1 Aşağıdaki risk/riskler sigorta kapsamına dahil değildir.

………”

(2) Yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde, idarece sigorta kapsamında değişiklik yapılmasının öngörülmemesi halinde madde metnine “17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 23.2 ncimaddesinde yer alan “teknik personeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “idareye süresinde bildirmediği veya” ibaresi ile madde sonuna aşağıda yer alan cümle eklenmiş, 23.4 üncü maddesine aşağıda yer alan alt madde ile bu alt maddeye bağlı (21.1) numaralı dipnot eklenmiş, 23.6 ncı maddeye bağlı (21.1) numaralı dipnotun numarası (21.2) olarak değiştirilmiştir. https://goo.gl/RkqgJX

“Bu cezalar, yüklenicinin cezalı çalıştığı süre içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.”

23.4.1………21.1”

“21.1(1) Yüklenici tarafından iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve ekipmanın iş yerinde bulundurulmaması halinde ceza öngörülüyor ise aşağıdaki metne yer verilecektir.

“Yüklenici, yukarıda belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1- …(Cinsi, çeşidi ve kapasitesi)….. için….. TL/Gün,

2- ……………………….için………………………… TL/Gün,

3- …

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Bu cezalar, yüklenicinin cezalı çalıştığı süre içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.”

(2) Yüklenici tarafından iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve ekipmanın iş yerinde bulundurulmaması halinde ceza öngörülmüyor ise madde metnine “23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 25.1 inci ve 25.2 nci maddelerinde yer alan “Yüklenicinin” ibaresi “Yüklenici” olarak değiştirilmiş, 25.2 nci madde ile bu maddeye bağlı (22) numaralı dipnotta yer alan “gecikilen her gün için” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilk” ibaresi, aynı maddeye bağlı (23) numaralı dipnotta yer alan “kısmın” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ilk sözleşme” ibareleri ve 25.6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan madde eklenmiştir.

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15’ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15’ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 28 inci maddesinin başlığı “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti” olarak değiştirilmiş, 28.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 28.1.1 numaralı alt madde ile bu alt maddeye bağlı (24) numaralı dipnot eklenmiş, 28.2 nci maddeye bağlı (24) numaralı dipnotun numarası (24.1) olarak değiştirilmiş, aynı dipnotta yer alan “Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi” ibareleri “Herhangi” olarak değiştirilmiş ve “F = İş kaleminin” ibarelerinden sonra gelen “sözleşme” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

28.1.1………………………………………… 24”

“24 (1) Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemi yaptırılmasına gerek duyulduğunda, bu yeni iş kaleminin birim fiyatının tespitine yönelik belirlenecek analizde sabit bir kâr ve genel gider oranının kullanılması öngörülür ise bu orana aşağıdaki madde metninde yer verilecektir.

“28.1.1. Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yeni birim fiyatın tespit edilmesi gerektiği durumlarda Genel Şartname’nin 22 nci maddesine göre belirlenecek analizde kâr ve genel gider oranı % … olarak alınır.”

(2) Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemi yaptırılmasına gerek duyulduğunda, bu yeni iş kaleminin birim fiyatının tespitine yönelik belirlenecek analizde sabit bir kâr ve genel gider oranının kullanılması öngörülmüyor ise madde metnine “28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 30 uncu maddesine bağlı (25) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“25 (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metni, aşağıdaki gibi düzenlenecektir:

Madde 30-Geçici kabul noksanları

30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’ü kadar teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Geçici kabul noksanları için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(2) Birim fiyat sözleşmelerde madde metni, aşağıdaki gibi düzenlenecektir:

Madde 30-İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması

30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağıdaki gibi düzenlenecektir:

Madde 30- İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması ve geçici kabul noksanları

30.1. Yüklenici, işin birim fiyat teklif alınan kısımlarının kesin hesaplarının zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerdenyapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

30.2. İşin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan kısmında, geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişteyapılan iş tutarının % 3’ü kadar teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Geçici kabul noksanları için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iş kalemlerini/gruplarını,” ibaresinden sonra gelmek üzere “imalatların niteliğini, teknik özelliğini ve yapım sürelerini esas alarak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bu Genel Şartnamede yer alan belgeler idarece elektronik ortamda düzenlenerek sözleşmeye ilişkin işlemler elektronik ortamda takip edilebilir.

(4) İdare, sözleşme sürecine ilişkin bilgileri Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre EKAP’a kaydeder.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Yüklenicinin sözleşmede yer teslimi için belirlenmiş olan süre içinde işyerinin teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınarak işin süresinin başladığı yükleniciye yazılı olarak bildirilir. Bu durumda, yüklenici işyerini geç teslim aldığını gerekçe göstererek süre uzatımı talebinde bulunamaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan cümle eklenmiştir.

“Uygulama projelerinde değişiklik yapılması, 22 nci maddede yer alan esaslar göz önünde bulundurularak hesaplanacak bedel karşılığında, yükleniciden de istenebilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıda yer alan cümleler eklenmiştir.

“Ancak, bedelsiz olarak yapılan bina ve/veya barakalar sözleşmede bu yönde düzenleme yapılmış olması şartıyla yüklenici tarafından işin bitiminde bedelsiz kaldırılır. Aksi takdirde, idare yüklenici nam ve hesabına bina ve/veya barakaları kaldırtmaya yetkilidir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 17 nci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüklenici, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, idarece verilen örneklere, sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. Süresinde teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması halinde uygun bulunmama gerekçeleri yükleniciye bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.”

“(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması, ödenek dilim değişikliği yapılması, idarenin izniyle havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde çalışılması, yeni fiyat tespiti yapılması gibi durumlarda ve idarece gerekli görülmesi kaydıyla yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır. Revize iş programının süresinde teslim edilmemesi veya sunulan iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda birinci fıkradaki hükümler uygulanır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde İdareye sunmak zorundadır. İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. İdare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş sayılır. Teknik personele ait bilgi ve belgelerden herhangi birinin idareye süresinde sunulmaması halinde, söz konusu personelin iş başında bulundurulmadığı kabul edilerek, verilen sürenin bitiminden sonra başlamak üzere usulüne uygun olarak bildirilmeyen her bir teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.”

“(7) Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare tarafından kabul edilmemesi, idare tarafından önceden kabul edilmiş personelin değiştirilmesinin talep edilmesi ya da teknik personelin işten ayrılması hallerinde, söz konusu teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için Yükleniciye on gün süre verilir. Yüklenicinin bu süre içerisinde yeni teknik personele ait bilgi ve belgelerden herhangi birini idareye sunmaması halinde, verilen sürenin bitiminden sonra başlamak üzere usulüne uygun olarak bildirilmeyen her bir teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki onbirinci fıkra eklenmiştir.

“(1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılacak olanlar, 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar. Ayrıca ön yeterlik/yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunanlar ile işin ihalesine teklif veren istekliler bu işte alt yüklenici olamazlar. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimin ortakları da alt yüklenici olarak çalıştırılamazlar.”

“(3) İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamayacağı gibi işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle veya teknik zorunluluklar nedeniyle ihale dokümanında farklı oranlar belirlenmesi durumu hariç, tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme bedelinin %30’unu; alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin toplam bedeli ise sözleşme bedelinin %50’sini geçemez. İhale dokümanında düzenlenmesi kaydıyla doğrudan alt yüklenicilere ödeme yapılabilir.”

“(11) Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki BII/BIII grubu işlerde, alt yükleniciye yaptırılacak işin imalat grubu olarak ayrılabilir nitelikteki işler kapsamında olması gerekir. Ayrıca, BII/BIII grubu işlerde, sözleşmeye konu işin bütününün karakteristiğini yansıtan kısımları da, bir bütün halinde alt yükleniciye yaptırılamaz.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yapım işlerinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının sonuna “İşin tamamı ifadesinden ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır.” cümlesi ile aynı maddenin sonuna aşağıda yer alan fıkralar eklenmiştir.

“(6) Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi itibarıyla fiyatı tespit edilemeyen işlerin yaptırılması suretiyle iş artışı yapılmasının öngörülmesi halinde, iş artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığının tespiti için, iş artışının uygulandığı aya ait rayiçler/fiyatlar üzerinden 22 nci maddeye göre belirlenen yeni birim fiyat ile hesaplanan toplam iş artış tutarı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek ihale tarihi itibarıyla hesaplanır. Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, iş artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığına dair hesaplamada uygulama ayı ile ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleri oranı esas alınır.

(7) Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen işlerde iş eksilişinin gerekli olduğu durumlarda, iş eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı, altıncı fıkradaki esaslar doğrultusunda hesaplanır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin başlığı “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti”, birinci fıkrasında yer alan “edilen yeni birim fiyatlar üzerinden” ibaresi “edilir. Bu şekilde hesaplanacak ilave işlerin bedelleri; birim fiyat sözleşmelerde yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde ise yeni birim fiyatlar üzerinden hesaplanacak artış tutarına göre belirlenecek ilerleme yüzdeleri esas alınarak” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ekinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında” ibaresi eklenmiş, (a) ve (b) bentlerinde yer alan “analizlerle kıyaslanarak bulunacak” ibaresi “analizler dikkate alınarak oluşturulacak”, (c) bendinde yer alan “analizleriyle kıyaslanarak bulunacak” ibaresi “analizleri dikkate alınarak oluşturulacak” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “ekinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında”, dördüncü fıkrasında yer alan “ise,” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiyat tutanağı idare tarafından onaylanmaksızın,” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Bayındırlık Kuruluna” ibaresi “Yüksek Fen Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak anılan Kurula”, “Bayındırlık Kurulu” ve “Bayındırlık Kurulunun” ibaresi “Yüksek Fen Kurulu” olarak, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıda yer alan yedinci fıkra eklenmiştir.

“(5) İkinci fıkraya göre yeni fiyatın hesabında, yeni tespit edilecek iş kaleminin analizinde yer alan girdilere ait miktarların varsa rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır. Bu itibarla, sözleşmede yeni birim fiyat analizleri için önceden belirlenmiş bir kâr ve genel gider oranı var ise bu oran dikkate alınarak yeni birim fiyat hesabı sonuçlandırılır. Sözleşmede bu konuda bir oran belirlenmemiş ise, oluşturulan kâr ve genel gider hariç analiz tutarına %10 oranındaki yüklenici karına ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin anlaştığı oranda genel gider eklenir. Ayrıca, yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin bulunması halinde, bu madde kapsamında hesaplanan yeni birim fiyat; yüklenici tarafından benzerlik gösteren iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın, idarece aynı iş kalemi için resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyata oranı (0,90’ı aşmamak üzere) ile yeni iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyatın çarpılması sonucunda elde edilen tutarı geçemez. Yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin bulunmaması halinde ise, yeni birim fiyat; yeni iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyatın %90’ını geçemez.”

“(7) 12 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre gerçekleştirilen proje değişikliğine bağlı olarak iş eksilişinin ortaya çıktığı durumlarda, iş eksilişi kapsamına giren imalatların fiyatının hesaplanmasında, bu maddede yer alan yeni fiyatın tespitine ilişkin hükümler uygulanır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “söz konusu” ibaresi “teminat süresi dışındaki” olarak değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Teminat süresinde, idarece asgari on gün süre verilerek ihtar edilmesine karşın yüklenicinin birinci fıkra kapsamındaki bakım ve düzeltme sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde, verilen sürenin bitiminden itibaren geçecek her gün için, sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın %10’u oranında günlük ceza uygulanır. Ancak gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam edilmekle birlikte idarece kusur ve aksaklıklar yüklenici nam ve hesabına giderilebilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşin veya kısmi kabul öngörülen hallerde iş kısımlarının, sözleşmede belirlenen bitim tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. Cezalı çalışma süresi; varsa süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasında geçen süredir. Sözleşmenin idarece feshedilmesi halinde ise bu süre; 4735 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasına göre sözleşmenin feshedilmiş sayılacağı tarih dikkate alınarak belirlenir. Cezalı çalışma süresince işyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri için de gecikme cezası uygulanır.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “idarenin isteği halinde,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıda yer alan (ğ) bendi eklenmiştir.

“f) Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmemiş ise on beş gün içinde de ödeme yapılır.”

“ğ) İdarece gerekli görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere geçici kabulden sonra kesin kabule kadar ek geçici hakediş raporu düzenlenebilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 40 ıncı maddesinin onbirinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “tasfiye” ibaresi “tahsil” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıda yer alan fıkralar eklenmiştir.

“(12) Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle feshedilmesi halinde; yapılan kesin hesap sonucunda yüklenici borçlu durumda ise, idarenin en az on beş gün süreli ihtarına rağmen ödenmemesi halinde borç kesin teminattan karşılanır, teminatın yeterli olmaması halinde ise genel hükümlere göre tahsil edilir. Yüklenicinin alacaklı durumda olması halinde, alacak hesap kesme hakedişi ile yükleniciye ödenir.

(13) Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde; yapılan kesin hesap sonucunda yüklenici borçlu durumda ise, bu borcun ayrıca genel hükümlere göre tahsil edilmesi gerekir. Yüklenicinin alacaklı durumda olması halinde ise, sözleşmenin feshinden dolayı ortaya çıkan zarar mahsup edildikten sonra, varsa yüklenicinin alacağı ödenir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Geçici kabul işlemleri Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak aşağıdaki esaslara göre yürütülür.”, ikinci fıkrasının (b) bendinin sonuna “Bunun üzerine, yükleniciye 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca kusur ve eksiklerin giderilmesi için, yapı denetim görevlisinin belirttiği yaklaşık bitim tarihi de dikkate alınarak, en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarda bulunulur ve sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası süre uzatımları dahil işin bitmesi gereken tarihi takip eden günden başlamak üzere uygulanır. Belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu, yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.” cümleleri eklenmiş, üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “iki” ibaresi “işin niteliğine uygun sayıda teknik” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Yüklenicinin yaptığı işin, süresinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(varsa süre uzatımları da dahil)” ibaresi, aynı fıkrada yer alan “işin geçici kabul” ibaresinden sonra gelmek üzere “itibar” ibaresi eklenmiş, onikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “bedel” ibaresi “nefaset bedeli” olarak değiştirilmiş, aynı cümlenin devamına “Nefaset bedeli işin kabul edilebilirliğine ilişkin yüzde beş oranının hesabında dikkate alınmaz.” cümlesi eklenmiş, onüçüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “ihtiyaç görülmesi durumunda” ibaresinden sonra gelmek üzere “tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümler için” ibaresi eklenmiştir.

“a) Kabul komisyonu işi kabule uygun bulmadığı takdirde, mevcut durumu ve işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır. Bunun üzerine, yükleniciye 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca kusur ve eksiklerin giderilmesi için, kabul komisyonunun belirttiği yaklaşık bitim tarihi de dikkate alınarak, en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarda bulunulur ve sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası işin varsa süre uzatımları da dahil sözleşmesine göre bitmesi gereken tarihi takip eden günden başlamak üzere uygulanır. Belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu idarece görevlendirilen işin niteliğine uygun sayıda teknik eleman tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.”

“b) Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve eksiklikler tespit ederse; geçici kabul tutanağını tanzim ederek gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tutanakta belirtir. Belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu, yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir ve idareye iletilir. Eksikliklerin giderilmesi halinde geçici kabul tutanağı onaylanır. Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan tutarın %10’u oranında günlük ceza uygulanır. Ancak gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam edilmekle birlikte idarece kusur ve eksiklikler yüklenici nam ve hesabına giderilebilir. Bu durumda kabul tutanağı eksikliklerin giderilmesinden sonra idarece işleme konularak onaylanır ve bu tarih kabul tarihi olarak dikkate alınır.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Geçici kabulde tespit edilen kusur ve eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi halinde teminat süresi bu kusur ve eksikliklerin tamamlanması üzerine geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihten itibaren başlar.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “gerektiği” ibaresi “gerektirdiği, birinci fıkrada tanımlanan periyodik bakım dışındaki,” olarak değiştirilmiştir.

“Bu çerçevede, yapı ve yapıyı oluşturan makine, ekipman ve tesisatın işler halde ve kullanıma hazır biçimde bulunmasını sağlamaya dönük periyodik bakım hizmetlerinin verilmesine ve gerekli hallerde malzeme/parça değişimi yapılmasına ilişkin giderlerin karşılanması da yükleniciye aittir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüklenicinin belirlenen tarihte kesin kabul başvurusunda bulunmaması halinde idarece re’sen kesin kabul işlemlerine başlanabilir. Kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak aşağıdaki esaslara göre yürütülür.”

“(5) İnceleme sonucunda,

a) Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve eksikliklerin kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde, kesin kabul tutanağı düzenlenir. Kusur ve eksiklikler tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verilir. Kesin kabul tutanağı, kusur ve eksikliklerin tamamlandığının yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilen teknik personel ile yüklenici tarafından tespit edilerek tutanağa bağlanması ve bu tutanağın yetkili makama gönderilmesinden sonra işleme konulur.

b) İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.”

“(6) Kabul komisyonunun beşinci fıkranın (a) bendine göre tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra, işin beşinci fıkranın (b) bendine göre kesin kabule uygun olmadığının tespiti halinde ise tanzim edilen tutanağın yükleniciye tebliğ edildiği tarihten sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan tutarın %10’u oranında günlük ceza uygulanır ve beşinci fıkranın (a) bendindeki durum için kesin kabul tutanağı onay tarihi kusur ve eksikliklerin giderildiği tarihe ertelenir. Ancak gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam edilmekle birlikte idarece kusur ve eksiklikler yüklenici nam ve hesabına giderilebilir.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “ilk ihaledeki şartların” ibaresinden sonra gelmek üzere “devir tarihi itibarıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi; sözleşme” ibaresi “Sözleşme” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onbirinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “yapılır” ibaresi “tasfiye edilir” olarak değiştirilmiş, onyedinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “yapılır.” ibaresi “yapılarak yükleniciden ayrıca tahsil edilir.” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ondokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“Yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle yapılan iş miktarının iş programının gerisinde kaldığı ve kalan sözleşme süresinde işin fiilen bitirilmesinin fen ve sanat kuralları çerçevesinde mümkün olmadığı hallerde sözleşmede yer alan iş bitim tarihi beklenilmeden sözleşme (a) bendine göre feshedilebilir. (b) bendinde yer alan “sözleşmenin uygulanması” ibaresinden sözleşmenin imzalandığı tarih ile kesin kabul tarihi arasındaki süreç anlaşılır.”

“(10) Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde kesin teminat;

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Teminat mektubu ise tahsil edilerek,

c) Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir.”

“(19) Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde;

a) Hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenicinin idareye borçlu kalması halinde borcun tahsilinin,

b) Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar güncellenmesi sonucunda oluşan farkın tahsilinin,

c) Varsa idarenin uğradığı zararın tazmininin,

genel hükümlere göre yapılması gerekir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sözleşmenin yenilenmesi durumunda, sözleşmenin feshedilmeyerek bu sözleşmeye bağlı bir yenileme sözleşmesi yapılması ve ilk sözleşme kapsamında alınan kesin teminatın gelir kaydedilmemesi gerekir. İflas durumunda, 30 günlük sürenin başlangıç tarihi pilot/koordinatör ortağın iflas karar tarihidir.”

MADDE 40 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 41 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 3/7/2009 27277
2- 8/9/2009 27343
3- 4/3/2010 27511
4- 2/4/2010 27540
5- 26/6/2010 27623
6- 16/3/2011 27876
7- 16/7/2011 27996
8- 30/7/2011 28010
9- 2/10/2011 28072
10- 13/8/2012 28383
11- 13/4/2013 28617
12- 24/9/2013 28775
13- 28/11/2013 28835
14- 7/6/2014 29023
15- 12/6/2015 29384
16- 27/6/2015 29399
17- 27/4/2016 29696
18- 29/11/2016 29903
19- 25/1/2017 29959
20- 29/6/2017 30109
21- 13/12/2017 30269
22- 30/12/2017                   30286 (Mükerrer)
23- 19/6/2018                    30453 (Mükerrer)
24- 13/8/2018 30508
25- 16/3/2019 30716
26- 13/6/2019 30800

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark