Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 1403 07 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30855 Karar Sayısı: 1403 Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Y…

 

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 1403

07 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30855

Karar Sayısı: 1403

Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddeleri ile 6745 sayılı Kanunun 80 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1-17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(a) Aracı kurum: Faiz veya kâr payı desteğini uygulayacak kamu bankaları dâhil olmak üzere bankaları, katılım bankalarını ve finans kuruluşlarını,”

“ı) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünleri ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı, Bakanlık tebliği ile yayımlanacak listeyi,

i) Program Değerlendirme Komitesi: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,

j) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını,”

MADDE 2– Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının “g” bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendinde yer alan “kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(g) Faiz veya kâr payı desteği”

“(1) Hibe desteği”

MADDE 3– Aynı Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “başvuru esnasında veya” ibaresi ve mezkûr maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilebilecek yatırım başvurulan, bu Program özelinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 4- Aynı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” ve dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve mezkûr maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme,”

(2) Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için ellimilyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise beşyüzmilyon Türk Lirası olması gerekir.”

“(6) Yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirası ile beşyüzmilyon Türk Lirası arasında olup, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dâhilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından birinci fıkra çerçevesinde ve pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dâhilinde, Program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar verilebilir.

(7) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında “stratejik yatırım” olarak desteklenmesine karar verebilir.”

MADDE 5- Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. https://goo.gl/RkqgJX

MADDE 6- Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirası ve üzeri olan yatırımlar için Cumhurbaşkanının onayına tabidir.”

MADDE 7– Aynı Kararın 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılması halinde ise bu Karar kapsamı desteklerin kullandırılmasına ilişkin hususlar ilgili Destek Kararında belirlenir.”

MADDE 8– Aynı Kararın 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde, onuncu fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde, onbirinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde ve onüçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş, mezkûr maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yurtiçinde yerleşik aracı kuramlardan kullanılacak yatırım kredileri veya yatırım finansmanına ilişkin faiz veya kâr payı desteği uygulamasında aracı kurum, vade tarihlerinde Bakanlığa bildirilecek faiz ve kâr payı tutarlarının doğruluğundan ve kredinin veya finansmanın yatırım için kullandırılmasından sorumludur. Bu kredi veya finansmana ilişkin faiz veya kâr payı desteği uygulaması, Genel Müdürlük ve aracı kuramlar arasında yürürlükte bulunan protokol ve imzalanacak ek protokol çerçevesinde yürütülür. Ayrıca, yurtdışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri veya yatırım finansmanı için yeminli mali müşavir raporu veya krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimleri çerçevesinde faiz veya kâr payı desteği uygulanabilir.

(3) Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır.”

“(14) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuattan uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir.”

MADDE 9– Bu Kararın;

a) 1 inci, 2 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın sırasıyla, 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ve 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikler 26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10– Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararı

Yayımlandığı Resmi Gazete
Karar Tarihi Karar Sayısı Tarihi

Sayısı

17/10/2016 2016/9495 26/11/2016 29900

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin

Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı Tarihi

Sayısı

30/4/2018 2018/11714 23/6/2018 30457
23/10/2018 199 24/10/2018 30575

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark