SGK Genelgesi 2019/16 – Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri

3201 sayılı Kanunda gerçekleştirilen düzenlemeler 1/8/2019 (dahil) tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup anılan tarih itibariyle yapılacak iş ve işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 40552758-010.06.02-E.n779915

GENELGE

2019/16

19/7/2019 tarihli ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 3, 4, 5 ve 9 uncu maddelerinde değişiklik yapılmış, geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve Kanuna geçici 9 uncu madde eklenmiştir.

3201 sayılı Kanunda gerçekleştirilen düzenlemeler 1/8/2019 (dahil) tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup anılan tarih itibariyle yapılacak iş ve işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

1. Borçlanma Tutarının Hesaplanması

Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borçlanma tutarının, başvuru tarihindeki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 45’i olacağı öngörülmüştür. Buna göre;

1.1. 1/8/2019 (dahil) tarihinden itibaren yapılacak başvurularda, Kanun uyarınca hesaplanacak bir günlük borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen kazancın yüzde % 45’i alınmak suretiyle belirlenecektir. Bulunan rakamın virgülden sonraki üçüncü rakamı beş (5) ve daha büyükse ikinci rakam yukarı yuvarlanacaktır. Tahakkuk ettirilecek toplam borçlanma tutarı günlük borçlanma tutarı ile borçlanılan gün sayısının çarpımından oluşacaktır.

Formül ile ifade edilirse;

Bir Günlük Borçlanma Tutarı = Seçilen Prime Esas Kazanç x % 45

Toplam Borçlanma Tutarı = Bir Günlük Borçlanma Tutarı x Gün Sayısı

şeklinde olacaktır.

Örnek: 1/8/2019 tarihinde yurt dışında geçen 5400 gün sigortalılık süresini, günlük

85.28 TL kazanç üzerinden borçlanmak isteyen sigortalının bir günlük borçlanma tutarı,

85.28 x % 45 = 38,376 TL, toplam borç tutarı ise 38,38 x 5400 = 207.252,00 TL olacaktır.

1.2. 1/1/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 85,28 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 639,60 TL

olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 1/8/2019-31/12/2019 tarihleri arasında bir günlük borçlanma tutarının alt sınırı 38,38 TL, üst sınırı ise 287,82 TL olarak uygulanacaktır.

1.3. 8/5/2008 tarihinden itibaren borçlanma tutarının tespitinde geçerli olan günlük kazancın alt ve üst sınırlarına ait güncel tutarlar, Kurum intranet sayfasındaki EHGM Mevzuat / Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı altında “3201 Sayılı Kanuna Göre Borçlanmaya Esas Kazanç ve Borçlanma Bedellerine İlişkin Tablo”da yer almakta olup bu miktarlar değiştiğinde söz konusu tablo güncellenmektedir.

 

1.4. Yurt dışı sürelerinin borçlandırılmasında, başvuru sahibince talep dilekçesinde belirtilen gün sayısı, Kuruma ibraz edilen ispatlayıcı belgede kayıtlı bulunan son tarihten geriye doğru olmak üzere belirlenecektir. Bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün olarak hesaplanacaktır.

Örnek: 5/8/2019 tarihinde Almanya’da geçen sigortalılık sürelerinden 5400 gün borçlanmak istediğini belirterek borçlanma talebinde bulunan sigortalının, borçlanmaya esas belgesinde 1/5/1990-30/4/2000 ve 1/1/2010-6/9/2016 süreleri kayıtlıdır. Buna göre, öncelikle belgede kayıtlı son tarih olan 6/9/2016 tarihinden 1/1/2010 tarihine kadar 2406 gün, kalan 2994 gün ise 30/4/2000 tarihinden geriye doğru olmak üzere borçlandırılacaktır.
2. Sigortalılık Statüsünün Tespiti
Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, 1/8/2019 (dahil) tarihinden itibaren borçlandırılan yurt dışı sürelerinin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edileceği öngörülmüştür.

Buna göre, 1/8/2019 tarihinden itibaren yurt dışı sürelerini borçlanma talebinde bulunanların borçlanma işlemleri talep tarihindeki en son sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/1-(b) kapsamında sonuçlandırılacaktır.

Örnek: 9/11/1980-27/4/2017 tarihleri arasında Almanya’da geçen çalışmalarını 1/8/2019 tarihinde borçlanma talebinde bulunan sigortalının, Türkiye’de 20/5/2019-5/6/2019 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmeti bulunmaktadır. Sigortalının 9/11/1980-27/4/2017 tarihleri arasında Almanya’da geçen çalışma sürelerinin borçlandırılması işlemleri talep tarihindeki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/1-(b) kapsamında sonuçlandırılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yurt dışında çalışanların borçlanma işlemleri de talep tarihindeki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/1-(b) kapsamında sonuçlandırılacaktır.

Örnek: 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 19/12/2016-27/4/2017 tarihleri arasında Türkmenistan’da geçen çalışmalarını 2/8/2019 tarihinde borçlanma talebinde bulunan sigortalının, Türkiye’de 20/5/2017-20/2/2018 tarihleri arasında 4/1-(a) kapsamında hizmeti bulunmaktadır. Sigortalının 19/12/2016-27/4/2017 tarihleri arasında Türkmenistan’da 5/1-(g) kapsamında geçen çalışma süreleri borçlanma talep tarihindeki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/1-(b) kapsamında sonuçlandırılacaktır.

3. Başvurulacak Kuruluş ve Birimler

3.1. Başvurulacak Kuruluş

Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, Kanunun 1 inci maddesinde belirtilenler ile yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri ve sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemlerinin 1/8/2019 (dahil) tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağı öngörülmüştür.

Buna göre, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kısmi aylık bağlanmış olanların da 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yapılacak borçlanma talepleri Kurumca sonuçlandırılacaktır.

3.2. Başvurulacak Birimler

Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edileceğinden, İsviçre prim transferi yapılmış sürelere ilişkin yapılacak borçlanma işlemleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EHGM) Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından, bunun haricindeki yurt dışı sürelerinin borçlanılmasına ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen birimlerce yürütülecektir.

Başvuru sahiplerinin borçlanma işlemleri, “Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi” (Ek-1) veya “Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi”nde (Ek-2) belirttikleri adresleri dikkate alınmaksızın;

a) Kimlik Paylaşım Sisteminden tespit edilecek adresin bulunduğu ildeki,

b) Kimlik Paylaşım Sisteminde adres kaydı bulunmuyor ise nüfusa kayıtlı olunan

ildeki,

c) (a) ve (b) bentlerine göre adres tespit edilemediği durumlarda ise müracaat edilen

ildeki,

d) Kimlik Paylaşım Sisteminde birden fazla kayıtlı adresi bulunan sigortalı veya hak sahiplerinin tercih ettikleri adresin bulunduğu ildeki,

sosyal güvenlik il müdürlükleri (SGİM) / sosyal güvenlik merkezlerince (SGM) yürütülecektir.

Kısmi aylıklarını tam aylığa dönüştürmek isteyenlerin başvuru yerleri ve borçlanmalarına ilişkin iş ve işlemler bu Genelgenin ”5. Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Kısmi Aylık Alanların Borçlanma Başvurusu” bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.

4. Borçlanılmış Sürelerin İlgili Aylara Mal Edilmesi ve Prime Esas Kazançların Tespiti

Kanunun 5 inci maddesine eklenen son fıkra ile Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde bu sürelerin, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan hükümler esas alınarak Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye’de sigortalılık yok ise borçlanma tutarının tamamen ödendiği tarihten geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edileceği öngörülmüştür. Buna göre, borçlanılan sürelerin ilgili aylara mal edilmesi aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

4.1. 1/8/2019 (Dahil) Tarihinden Sonraki Borçlanmalar

1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra borçlanılan ve 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında değerlendirilen yurt dışı sürelerinin prim ödeme gün sayısının kazanç olarak değerlendirilmesinde 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile geçici 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri esas alınacaktır.
4.1.1. 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra borçlanma talebinde bulunarak tebliğ edilen borçlanma tutarını ödemiş olanların borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançlarının ilgili aylara mal edilmesinde Kanunda yapılan değişiklikler esas alınacaktır.

Örnek 1: Türkiye’de 2/10/2018-15/10/2018 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamındaki sigortalı, 15/11/2019 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle Kuruma ibraz ettiği belgede kayıtlı olan 1/1/1990-31/12/2006 tarihleri arasında Almanya’da geçen 6120 gün sigortalılık süresinin tamamını borçlanma talebinde bulunmuştur. Tahakkuk eden borçlanma tutarını 3/12/2019 tarihinde ödeyen sigortalının borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olan 2/10/2018 tarihinden geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.

Örnek 2: Türkiye’de 2/10/2018-15/10/2018 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı olan ve 15/11/2019 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 3600 gün borçlanmak isteyen sigortalının Kuruma ibraz ettiği borçlanmaya esas belgede 1/1/1990-31/12/2006 tarihleri arasında Almanya’da geçen 6120 gün sigortalılık süresi bulunmaktadır. Buna göre, belgede kayıtlı son tarih olan 31/12/2006 tarihinden 3600 gün geriye doğru olmak üzere 1/1/1997-31/12/2006 tarihleri arasındaki süre borçlanma hesabında esas alınacaktır. Tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 3/12/2019 tarihinde ödeyen sigortalının borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olan 2/10/2018 tarihinden geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.

Örnek 3: Türkiye’de sigortalılığı bulunmamakla birlikte, 15/11/2019 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 1/1/1990-31/12/2006 tarihleri arasında Suudi Arabistan’da geçen 6120 gün sigortalılık süresinin tamamını borçlanan ve tahakkuk eden borçlanma tutarını 3/12/2019 tarihinde ödeyen sigortalının borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları borçlanma tutarının tamamının ödendiği tarih olan 3/12/2019 tarihinden geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.

Örnek 4: 506 sayılı Kanun kapsamında ilk defa 1/8/2000 tarihinde işe başlayan sigortalı, 9/9/2019 tarihli borçlanma talep dilekçesiyle 5400 gün sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. Sigortalının Kuruma ibraz ettiği borçlanmaya esas belgede 1/5/1990-30/4/2000 ve 1/1/2010-6/9/2016 tarihleri arasında Meksika’da geçen sigortalılık süreleri bulunmaktadır. Buna göre, öncelikle belgede kayıtlı son tarih olan 6/9/2016 tarihinden 2406 gün geriye doğru olmak üzere 1/1/2010 tarihine kadarki süre, kalan 2994 gün ise 30/4/2000 tarihinden geriye doğru olmak üzere borçlandırılacaktır. Borçlandırılan 1/1/2010-6/9/2016 süresindeki 2406 güne ait kazançlar belgede kayıtlı son tarih olan 6/9/2016 tarihinden geriye, kalan 7/1/1992-30/4/2000 tarihleri arasındaki 2994 güne ait olan süre ve bu sürelere ait kazançlar ise Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olan 1/8/2000 tarihinden geriye götürülen sürelerin ilgili aylarına mal edilecektir.

4.2. 1/8/2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar

4.2.1. 8/5/2008 tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan tebliğ edilen borçlanma tutarını bu tarihten önce ya da sonra ödemiş olanlardan, bu tarihten sonra yeni bir borçlanma yapmayanların kazançları, Kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca 5754 sayılı Kanun değişikliğinden önceki kurallar çerçevesinde borçlanma yapılan aylara mal edilecektir.

Örnek 1: Sigortalı 6/7/2007 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 1/1/1985-31/12/2006 tarihleri arasında Fransa’da geçen sigortalılık süresini borçlanarak tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 3/4/2008 tarihinde ödemiş ve yeni bir borçlanma yapmamıştır. Buna göre, ilgili hangi tarihte aylık talebinde bulunursa bulunsun, borçlanılmış ve 1/1/1985-31/12/2006 tarihleri arasına mal edilmiş olan gün sayıları ve prime esas kazançlarının mal edildiği sürelerde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Örnek 2: Örnek 1’deki sigortalının tebliğ edilen borç tutarını 1/1/2020 tarihinde ödediği varsayıldığında borçlanılan süreler ve bu sürelere ait prime esas kazançlar 1/1/1985-31/12/2006 tarihleri arasına mal edilerek aylık bağlama işlemi sonuçlandırılacaktır.

Örnek 3: Türkiye’de sigortalılığı bulunmamakla birlikte, 8/9/2006 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 1/1/1985-31/12/1994 tarihleri arasında Avusturya’da geçen sigortalılık süresini borçlanan ve tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 2/4/2010 tarihinde ödeyen sigortalı, 5/3/2021 tarihinde 1800 gün sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. İlgilinin Kuruma ibraz ettiği borçlanmaya esas belgede

1/1/1985-31/12/2019 tarihleri arasında Avusturya’da geçen sigortalılık süresi bulunmaktadır. Tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 6/4/2021 tarihinde ödeyen sigortalının 8/9/2006 tarihinde yapmış olduğu borçlanma süreleri de dahil olmak üzere borçlanılan toplam 5400 günlük süresi ve bu sürelere ait prime esas kazançları borcun son ödendiği tarih olan 6/4/2021 tarihinden geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.

4.2.2. 8/5/2008 tarihinden sonra borçlanma yapanların borç ödeme tarihinin 1/8/2019 tarihinden önce olup olmadığına bakılmaksızın borçlanılan süreler ve bu sürelere ait prime esas kazançların mal edilmesinde 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan hükümler esas alınacaktır.

Örnek 1: 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında ilk defa 2/10/2018 tarihinde işe başlayan sigortalı, 16/11/2018 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 6120 gün sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. Sigortalının Kuruma ibraz ettiği borçlanmaya esas belgede 1/1/1990-31/12/2006 tarihleri arasında Almanya’da geçen sigortalılık süresi bulunmaktadır. Tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 3/2/2019 tarihinde ödeyen sigortalının borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olan 2/10/2018 tarihinden geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.

Örnek 2: Örnek 1’deki başvuru sahibinin Türkiye’de sigortalılığının bulunmadığı ve borçlanma tutarının tamamını 14/2/2019 tarihinde ödediği varsayıldığında, borçlanılan süreler ve bu sürelere ait prime esas kazançlar borçlanma tutarının tamamının ödendiği 14/2/2019 tarihinden geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.

Örnek 3: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa 4/2/2010 tarihinde işe başlayan sigortalı, 28/7/2018 tarihli dilekçe ile 1/1/1995-31/12/2009 tarihleri arasında Almanya’da geçen 5400 gün sigortalılık süresinin tamamını borçlanmış ve tahakkuk eden borçlanma tutarını 3/9/2018 tarihinde ödemiştir. Sigortalının borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları, Türkiye’deki sigortalılığının başladığı 4/2/2010 tarihinden borçlanılan 5400 gün geriye götürülerek, 3201 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi gereğince 1/10/2008 tarihine kadarki süre 4/1-(b), 1/10/2008 tarihinden sonra (31/12/2009 tarihine kadarki süre) ise 4/1-(c) kapsamında sigortalılık süresi olarak borçlanılan süreler ilgili aylara mal edilecektir.

4.2.3. Yukarıdaki 4.2.2. maddesinde belirtilenlerden Kanunda yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce aylık bağlanmış olanlar ile aylık bağlanması için talepte bulunup aylık başlangıç tarihi 1/8/2019’a (dahil) kadar olanlar hakkında değişiklikten önceki hükümler uygulanacaktır.

Örnek 1: 1/3/1985-10/1/1999 tarihleri arasında Hırvatistan’da geçen sigortalılık sürelerini borçlanarak ödeyen ve borçlanılan süreleri 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında değerlendirilen sigortalı 24/7/2019 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunmuştur. Talep tarihi itibariyle aylık bağlanması için aranan koşulları yerine getiren sigortalıya 1/8/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık bağlanacağından, sigortalının borçlandığı ve 1/3/1985-10/1/1999 tarihleri arasına mal edilmiş olan gün sayıları ve prime esas kazançlarının mal edildiği sürelerde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Örnek 2: Örnek 1’deki sigortalının 24/5/2019 tarihinde vefat ettiği ve hak sahiplerinin ölüm aylığı bağlanması için 13/11/2019 tarihinde talepte bulunduğu varsayıldığında, hak sahiplerine bağlanacak aylık, ölüm tarihini takip eden 1/6/2019 tarihi itibariyle bağlanacağından, borçlanılmış olan sürelere ait gün sayıları ve prime esas kazançlar 1/3/1985-10/1/1999 tarihleri arasına mal edilerek aylık bağlama işlemi gerçekleştirilecektir.

4.2.4. Yukarıdaki 4.2.2. maddesinde belirtilenlerden aylık bağlanması için yazılı istekte bulunan ve aylık başlangıç tarihi 1/8/2019 (hariç) tarihinden sonra olanların borçlanma süreleri, bu bölümün 4.1. maddesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda ilgili programlarda gerekli değişiklikler yapılarak aylık bağlama işlemi sonuçlandırılacaktır.

4.3. 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklara Yapılmış Borçlanmalar

Sandıklara borçlanılan süreler ve bu sürelere ait prime esas kazançlar, Genelgenin bu bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilecektir.

5. Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Kısmi Aylık Alanların Borçlanma Başvurusu

1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra borçlanılan yurt dışı süreleri 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında değerlendirileceğinden, Kanunun 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemleri de bu kapsamda gerçekleştirilecektir. Bunların kısmi aylıklarının tam aylığa dönüştürülmesinde, kısmi aylığın başlangıç tarihi itibariyle mülga 2829 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenecek statü esas alınacak olup kısmi aylıkların tam aylığa dönüştürülmesi aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir:

5.1. 5510 Sayılı Kanunun 4/1-(a), (b) ve (c) Bendi Kapsamında Bağlanan Kısmi Aylığın Tam Aylığa Dönüştürülmesi

5.1.1. Yurt dışı hizmet borçlanma talepleri, sosyal güvenlik sözleşmesine istinaden kısmi aylık alanların dosyalarının bulunduğu birime intikal ettirilecektir.

5.1.2. Yurt dışı hizmet borçlanma talebini alan birim, borçlanma talebine istinaden mülga 2829 sayılı Kanuna veya 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre aylığın bağlanacağı statüyü belirleyecektir. Ancak, yapılacak borçlanma ile aylığın bağlanması gereken statüye göre tam aylığa hak kazanılamaması durumunda borçlanma işlemi gerçekleştirilmeyerek talep sahibine tam aylığa yetecek süresi bulunmadığı belirtilerek borçlanma talebinin reddedildiği bilgisi verilecektir.

Örnek: Türkiye’de 3/6/1985-5/11/1986 tarihleri arasında 370 gün ve Almanya’da 1/1/1988-31/12/1999 tarihleri arasında 4320 gün toplam 4690 gün sigortalılık süresi bulunan 1/1/1957 doğumlu erkek sigortalıya 12/11/2018 tarihli tahsis talebine istinaden Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine istinaden 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında 1/12/2018 tarihi itibariyle kısmi aylık bağlanmıştır. Kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi için 12/11/2019 tarihinde yapılan borçlanma talebi, Türkiye hizmeti ile borçlanacağı yurt dışı süresi birlikte değerlendirildiğinde kısmi aylığın başladığı tarih itibariyle 4/1-(b) kapsamında aylık bağlanması için öngörülen 15 yıl prim ödeme süresi (5400 gün) şartı yerine gelmediğinden reddedilecektir.

5.1.3. 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında bağlanan kısmi aylığın yapılacak borçlanma sonucunda tam aylığa dönüştürülmesi aynı statüde yapılacaksa, kısmi aylığı bağlayan birim, yurt dışı borçlanma işlemlerini ve kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi işlemini gerçekleştirecektir.

Örnek: Türkiye’de 3/6/2002-30/6/2016 tarihleri arasında 5040 gün ve Almanya’da 1/1/1992-31/12/1995 tarihleri arasında 1440 gün olmak üzere toplam 6480 gün sigortalılık süresi bulunan 1/1/1965 doğumlu erkek sigortalıya 12/2/2019 tarihli tahsis talebine istinaden 25 yıl sigortalılık, 53 yaş ve 5600 gün şartı üzerinden Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine istinaden 1/3/2019 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında kısmi yaşlılık aylığı bağlanmıştır. İlgili 2/10/2019 tarihinde kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi için yeterli süreyi borçlanma talebinde bulunmuştur. Kısmi aylık 4/1-(b) kapsamında yapılacak borçlanma sonucunda mülga 2829 sayılı Kanuna göre 4/1-(a) kapsamında tam aylığa dönüştürülecektir. Buna göre, kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülebilmesi için ilgilinin Almanya’da geçen 1440 gün hizmetinden tam aylığa yetecek 560 gün (5600-5040) belgede kayıtlı son tarih olan 31/12/1995 tarihinden geriye doğru borçlandırılacak ve borçlanılan süre 3/6/2002 tarihinden geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.

5.1.4. 4/1-(c) kapsamında bağlanan kısmi aylığın yapılacak borçlanma sonucunda tam aylığa dönüştürülmesi aynı statüde yapılacaksa, borçlanma işlemleri EHGM Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. İlgilinin borçlanma tutarının tamamını ödemesini müteakip, EHGM Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığınca kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi için borçlanma tutarının ödendiği bilgisi anılan Başkanlığa bildirilecektir.

5.1.5. EHGM Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından 4/1-(a) kapsamında bağlanan kısmi aylığın borçlanma sonucunda tam aylığa dönüştürülmesi 4/1-(b) statüsünde yapılacaksa, borçlanma işlemleri anılan Başkanlık tarafından gerçekleştirilecektir. İlgilinin borçlanma tutarının tamamını ödemesini müteakip bağlanan kısmi aylık, tam aylığa dönüştürülecek tarih esas alınarak kesilecek ve tam aylık bağlanması için dosya muhteviyatı ”3.2. Borçlanma İçin Başvurulacak Birimler” başlığı altında belirtilen durumuna uygun SGİM/SGM’ye intikal ettirilecektir.

Örnek: Türkiye’de 3/6/1983-5/11/1987 tarihleri arasında 1450 gün ve Hollanda’da 1/1/1988-31/12/1999 tarihleri arasında 4320 gün toplam 5770 günü bulunan 1/1/1955 doğumlu erkek sigortalıya 12/11/2018 tarihli tahsis talebine istinaden Türkiye Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesine istinaden 1/12/2018 tarihi itibariyle 4/1-(a) kapsamında kısmi aylık bağlanmıştır. 29/8/2019 tarihinde kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesine yetecek süreyi borçlanmak isteyen ilgilinin kısmi aylığının tam aylığa dönüştürülmesi için borçlanacağı süre 4/1-(b) kapsamında değerlendirilecektir. Bu süre mülga 2829 sayılı Kanuna göre son yedi yıllık fiili hizmet hesabında esas alınan 1260 günün tamamını kapsadığından kısmi aylık 4/1-(b) kapsamında tam aylığa dönüştürülecektir. Buna göre borçlanılacak süre, 4/1-(a) kapsamında kısmi aylığın başlangıç tarihindeki 4/1-(b) kapsamında tam aylık bağlanması için öngörülen 15 yıl prim ödeme süresini (5400 gün) tamamlayacak gün sayısı kadar (5400-1450=3950) olacaktır. Borçlanılan süreler, belgede kayıtlı son tarih olan 31/12/1999 tarihinden geriye doğru olmak üzere 3950 gün geriye götürülen sigortalılık sürelerine ait ilgili aylara mal edilecek ve tam aylığa dönüştürme işlemi gerçekleştirilecektir.

5.1.6. 4/1-(a) kapsamında Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre bağlanan kısmi aylığın yapılacak borçlanma sonucunda tam aylığa dönüştürülmesi 4/1-(b) kapsamında yapılacaksa, kısmi aylığı bağlayan birim borçlanma işlemlerini gerçekleştirecek, borçlanma tutarının ödenmesini müteakip bağladığı kısmi aylığı keserek tam aylık bağlanması için dosya muhteviyatını aynı ildeki 4/1-(b) kapsamında aylık bağlayan üniteye intikal ettirecektir.

5.1.7. 4/1-(c) kapsamında bağlanan kısmi aylığın yapılacak borçlanma sonucunda tam aylığa dönüştürülmesi 4/1-(b) kapsamında yapılacaksa borçlanma işlemleri EHGM Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek, borçlanma tutarının ödenmesini müteakip bağlanan kısmi aylığın kesilmesi ve tam aylık bağlanması için dosya muhteviyatının ”3.2. Borçlanma İçin Başvurulacak Birimler” başlığı altında belirtilen SGİM/SGM’ye intikal ettirilmek üzere EHGM Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına bilgi verilecektir.

5.1.8. Tam aylık bağlanması için gerekli şartların tespitinde, aylıklar aynı statüde tam aylığa dönüştürülecekse kısmi aylığın başlangıç tarihindeki ilgili sosyal güvenlik kanunlarının öngördüğü prim ödeme gün sayısı ve hizmet yılı şartı aranacaktır. Ancak, kısmi aylıkları aylığın bağlandığı statüden farklı olarak Kanunun 4/1-(b) kapsamında tam aylığa dönüştürülecekse kısmi aylığın başlangıç tarihindeki bu statüdeki tam aylık bağlama şartları esas alınacaktır.

5.1.9. Kısmi aylık talebinde bulundukları tarihte birden çok aylık bağlama şartını yerine getiren sigortalıların aylıklarının tam aylığa dönüştürülmesinde aylığa yetecek borçlanma gün sayısı, yazılı talepte bulunmaları halinde en düşük prim ödeme gün sayısı şartına göre belirlenecektir.

Örnek: Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında kısmi aylık bağlanan sigortalı, kısmi aylığının 4/1-(b) kapsamında tam aylığa dönüştürüleceği tarihte 62 yaş ve 9700 gün prim ödeme şartını yerine getirmektedir. Sigortalı aynı anda hem 5400 gün hem de 9000 gün prim ödeme şartıyla kısmi aylığını tam aylığa dönüştürebilmektedir. Bu durumda ilgilinin yazılı talepte bulunması halinde 5400 gün borçlandırılarak kısmi aylığı 4/1-(b) kapsamında tam aylığa dönüştürülecektir.

5.2. 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamında Bağlanan Kısmi Aylığın Tam Aylığa Dönüştürülmesi

Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle yurt dışı borçlanma süreleri 1/8/2019 (dahil) tarihinden itibaren 4/1-(b) kapsamında değerlendirileceğinden, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklarca yurt dışı borçlanması yapılmayacaktır. Buna göre sandıklarca bağlanmış olan kısmi aylıkların tam aylığa dönüştürülmesine ilişkin işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir:

5.2.1. Kısmi aylıkların tam aylığa dönüştürülmesine ilişkin borçlanma talepleri bu Genelgenin ”3.2. Borçlanma İçin Başvurulacak Birimler” başlıklı bölümünde belirtilen birimlere yapılacaktır.

5.2.2. Yurt dışı hizmet borçlanma talebini alan birim, kısmi aylığı bağlayan sandıktan ilgilinin yurt dışı çalışma süreleri ile sandık aylık bağlama kararının gönderilmesini ve sandık hizmetlerinin GESAK (Geçici 20 nci Madde Sandıkları Tescil ve Hizmet Kayıt Programı) programına işlenmesini talep edecektir.

5.2.3. Yurt dışı hizmet borçlanmasını gerçekleştirecek birim, bu bölümün 5.2.2. maddesindeki bilgi ve belgeleri esas alarak borçlanma işlemini sonuçlandıracaktır. Yapılacak borçlanma işlemi sonucu mülga 2829 sayılı Kanuna veya 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre aylığın bağlanacağı statüyü belirleyecektir. Ancak, aylığın bağlanması gereken statüye göre tam aylığa hak kazanılamaması durumunda borçlanma işlemi gerçekleştirilmeyerek talep sahibine ve ilgili sandığa tam aylığa yetecek süre bulunmaması nedeniyle borçlanma talebinin reddedildiği bilgisi verilecektir.

5.2.4. Sandıklar tarafından bağlanan kısmi aylığın yapılacak borçlanma sonucunda tam aylığa dönüştürülmesi de sandıklarca gerçekleştirilecekse borçlanma işlemleri bu bölümün 5.2.2. maddesindeki bilgi ve belgeleri esas alarak Kurumca gerçekleştirilecektir.

Borçlanma tutarının ödenmesini müteakip bağlanan kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi için borçlanılan yurt dışı süreleri ve borç ödeme tarihi borçlanmayı gerçekleştiren birim tarafından ilgili sandığa bildirilecektir. Sandık tarafından bu Genelgenin ”5.1. 5510 Sayılı Kanunun 4/1-(a), (b) ve (c) Bendi Kapsamında Bağlanan Kısmi Aylığın Tam Aylığa Dönüştürülmesi” başlıklı bölümünün 5.1.3. maddesindeki açıklamalar doğrultusunda tam aylığa dönüştürülme işlemi gerçekleştirilecektir.

5.2.5. Sandıklar tarafından bağlanan kısmi aylığın yapılacak borçlanma sonucunda tam aylığa dönüştürülmesi 4/1-(b) kapsamında yapılacaksa borçlanma işlemleri bu bölümün

5.2.2. maddesindeki bilgi ve belgeler esas alınarak Kurumca gerçekleştirilecektir. Borçlanma tutarının ödenmesini müteakip sandık tarafından bağlanan kısmi aylığın kesilmesi ve tam aylık bağlanması için dosya muhteviyatının gönderilmesi ilgili sandıktan talep edilecektir.

Örnek: Türkiye’de 11/9/1984-22/7/1987 tarihleri arasında 1031 gün, Almanya’da 1/1/1990-31/11/2002 tarihleri arasında 4650 gün olmak üzere toplam 5681 günü bulunan 1/1/1956 doğumlu erkek sigortalıya, 21/11/2018 tarihli tahsis talebine istinaden Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi esas alınarak 1/12/2018 tarihi itibariyle 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kısmi aylık bağlanmıştır. 9/8/2019 tarihinde kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesine yetecek süreyi borçlanmak isteyen ilgilinin kısmi aylığının tam aylığa dönüştürülmesi için borçlanacağı süre 4/1-(b) kapsamında değerlendirilecektir. Bu süre mülga 2829 sayılı Kanuna göre son yedi yıllık fiili hizmet hesabında esas alınan 1260 günün tamamını kapsadığından kısmi aylık 4/1-(b) kapsamında tam aylığa dönüştürülecektir. Buna göre borçlanılacak süre, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kısmi aylığın başladığı tarihteki 4/1-(b) kapsamında tam aylık bağlanması için öngörülen 15 yıl prim ödeme süresini (5400 gün) tamamlayacak gün sayısı kadar (5400-1031=4369) olacaktır. Borçlanılan süreler, borçlanmaya esas hizmet cetvelinde kayıtlı son tarih olan 31/11/2002 tarihinden borçlanılan 4369 gün geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.

6. Yurt Dışı Borçlanmasına Esas Belgeler

Yurt dışı borçlanma başvurusunda bulunanlar, yurt dışında geçen ve borçlanmaya esas olacak sürelerine ait belgeleri, Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre durumlarına uygun borçlanma belgesinin aslını Kuruma ibraz etmek zorunda olup ibraz edilecek belgeler;

– Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkeler,

– Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkeler,

– Ev kadını olarak geçen süreler,

için olmak üzere üç başlık altında aşağıda açıklanmıştır.

6.1. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilen Ülkelerde Geçen Sürelere Ait Belgeler

Talep sahiplerinin sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçen sigortalılık ve/veya işsizlik sürelerini borçlanabilmeleri için;

6.1.1. İlgili ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş sigortalılık sürelerini gösterir belgenin aslıyla birlikte Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden,

6.1.2. İlgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinden

durumlarına uygun olanını Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmekte olan borçlanmaya esas belge örnekleri (Ek-3 – Ek-29) da yer almaktadır.

6.2. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilmemiş Ülkelerde Geçen Sürelere Ait Belgeler

Talep sahiplerinin sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık ve/veya işsizlik sürelerini borçlanabilmeleri için; ilgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6.3. Ev Kadını Olarak Geçen Sürelere Ait Belgeler

Kanuna göre yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için fotoğraf, künye bilgileri ve yurda giriş çıkış tarihlerinin kayıtlı olduğu pasaport sayfa fotokopileri veya emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş çıkış tarihlerini gösterir çizelge ile birlikte;

6.3.1. İkamet edilen ülke mercilerinden alınacak ikamet belgesinin, Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden,

6.3.2. Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikleri gibi temsilciliklerce düzenlenen ikamet belgesinden durumlarına uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

7. Yazılı İstekte Bulunmak

Yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için “Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi” veya “Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra Kurumun ilgili birimine doğrudan verilmesi ya da posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks ya da elektronik postayla yapılan başvurulara istinaden borçlanma işlemi yapılmayacaktır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 124 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, adi posta veya Kuruma doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerde, başvuru veya bildirimin Kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya veya kargoya verildiği tarih başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilmektedir. Başvuru sahiplerinin bulundukları ülkenin posta idareleri aracılığıyla taahhütlü, iadeli taahhütlü ve acele posta servisi ile yaptıkları başvuru tarihi de aynı şekilde Kuruma yapılmış başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

Borçlanma talep dilekçeleri Kurumun ünitelerinden ya da web sayfasından temin edilebilecektir.

1/8/2019 (dahil) tarihi itibariyle yapılan borçlanma başvurularına ilişkin bilgi ve belgelerin eksik olup olmadığı borçlanma işlemini gerçekleştirecek birim tarafından kontrol edilecek, borçlanma talep dilekçesinde zorunlu olarak doldurulması gereken bölümlerdeki bilgilerin veya borçlanmaya esas belgenin eksik olduğu veya ibraz edilen yabancı dilde düzenlenmiş belgelerin tercümelerinin bulunmadığının tespiti durumunda yapılan başvuru reddedilecektir. Sonuç, talep sahibine örneği ekli yazı (Ek-30) ile bildirilecektir.

Örnek 1: 1/8/2019 tarihli borçlanma talep dilekçesi ile yurt dışında geçen sigortalılık süresini borçlanmak isteyen ancak borçlanmaya ilişkin belgeyi ibraz etmeyen sigortalının borçlanma talebi eksik belge nedeniyle reddedilecektir.

Örnek 2: 9/10/2019 tarihli borçlanma talep dilekçesi ile yurt dışında geçen sigortalık sürelerini borçlanma talebinde bulunan ancak borçlanmak istenilen süre bölümünde birden fazla kutunun işaretlenmesi halinde sigortalının borçlanma talebi eksik bilgi nedeniyle reddedilecektir.

İkili veya çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca doğrudan Kuruma gönderilen sigortalılık sürelerini gösterir belgelerin borçlanma işlemlerinde kullanılması durumunda tercümeleri ilgililerden talep edilmeyecektir.

8. Başvuruya İlişkin Ortak Hususlar

8.1. Vekil aracılığı ile yapılan borçlanma başvurularında, borçlanma işlemini yürütecek SGİM/SGM, sigortalı veya hak sahibinin bu Genelgenin ”3.2. Borçlanma İçin Başvurulacak Birimler” başlığı altında yapılan açıklamalara göre belirlenecek müracaat yerleri esas alınarak tespit edilecektir.

8.2. Başvuru sahiplerince bu Genelgenin ”3.2. Borçlanma İçin Başvurulacak Birimler” bölümünde belirtilenler haricindeki ünitelere yapılmış olan başvurular, Kurum evrak kaydına alınarak en kısa süre içerisinde borçlanma işlemini yapacak SGİM/SGM’ye gönderilecektir.

8.3. Kısmi aylıkların tam aylığa dönüştürülmesine ilişkin borçlanma talepleri hariç olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklara yapılan borçlanma talepleri ilgili sandık tarafından reddedilecektir. Kısmi aylıkların tam aylığa dönüştürülmesine ilişkin borçlanma talebini alan sandık, ilgilinin dosyasında bulunan borçlanmaya esas yurt dışı hizmet belgesiyle birlikte talep dilekçesini vakit geçirmeksizin Kurumun ilgili birimine intikal ettirecektir. Başvuru tarihi olarak, borçlanma talebinin sandık evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınacaktır.

8.4. Türkiye’deki sigorta başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması halinde borçlanılan süreler borçlanılan sürelerin geçtiği ilgili aylara mal edilecektir.

Örnek: 1.2.1995 tarihinde Türkiye’de sigortalı çalışması başlayan sigortalı 1.5.2010-31.12.2013 süresi Afganistan’da geçen sürelerini borçlandığında bu süreler hizmetin geçtiği tarih aralığı olan 1.5.2010-31.12.2013 süresine mal edilecektir.

8.5. Kanundaki değişikliklerin yürürlüğe gireceği 1/8/2019 (hariç) tarihine kadar verilmiş/verilecek olan yurt dışı sürelerinin borçlandırılmasına ilişkin talepler, 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici madde doğrultusunda değişiklik öncesinde yürürlükte olan hükümlere göre en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır. Başvuruların 1/8/2019 tarihinden önce yapılıp yapılmadığının tespitinde bu Genelgenin ”7. Yazılı İstekte Bulunmak” başlıklı bölümünde belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.

8.6. Yurt dışı borçlanması yapılırken Kuruma ibraz edilmesi gereken yurda giriş çıkış çizelgelerinin, söz konusu çizelgede kayıtlı yurda giriş çıkış tarihlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Giriş/Çıkış Bilgileri Projesi’nden temin edilmesi durumunda, ibrazı istenmeyecektir.

8.7. Borçlanmalara istinaden ilk işe giriş tarihinin belirlenmesinde 2018/38 sayılı Genelgenin Altıncı Bölümünün ”1. Sigortalılık Başlangıcının Tespiti” başlıklı bölümündeki açıklamalar dikkate alınacaktır.

8.8. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıkların iletişim bilgileri (Ek-31) de yer almaktadır.

8.9. “Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi”nin 9 uncu maddesi ile “Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi”nin 4 üncü maddesindeki “Aylık bağlanmasına yetecek süre” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, başvuru sahibine hangi şartlarla aylık bağlanacağının tespitine esas olan sigortalılık başlangıç tarihi, prim ödeme gün sayısı, yaş tashihi olup olmadığı, hangi statüye göre aylık bağlanacağı hususları başta olmak üzere gerekli olan tüm araştırmalar ilgili servislerce titizlikle yapılacaktır. Yapılan araştırma sonucuna göre başvuru sahibine hangi şartlarla aylık bağlanacağı tespit edilecek ve aylık bağlanmasına yetecek yurt dışı süresi belirlenerek borç tahakkuku ilgiliye tebliğ edilecektir. İlgilinin, tespit tarihindeki Türkiye’de bulunan sigortalılık süreleri, hangi statüde, kaç gün üzerinden emekliliğe hak kazandığı ile kaç gün borçlandırıldığı hususları tespiti gerçekleştiren şef ve bağlı olduğu merkez müdürü/il müdür yardımcısı tarafından tutanak altına alınacak ve tutanağın bir nüshası ilgilinin dosyasında muhafaza edilecektir.

8.10. “Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi”nin 7 nci maddesi ile “Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi”nin 3 üncü maddesindeki “Borçlanma miktarının hesabında seçtiğiniz bir günlük prime esas kazanç” seçeneklerinin boş bırakılması veya birden fazla seçeneğin işaretlenmesi durumunda borçlanma başvurusu reddedilmeyecek ve borç tahakkukunda “Asgari” seçeneği esas alınacaktır.

8.11. İsviçre prim transferi gerçekleşmeden bu ülkedeki sigortalılık sürelerini borçlanmak isteyenlerin borçlanma işlemleri ”3.2. Borçlanma İçin Başvurulacak Birimler” bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

9. Yürürlükten Kaldırılan Genelge Hükümleri

9.1. 8/6/2011 tarihli ve 2011/48 sayılı Genelgenin;

– İkinci Bölüm 1.2.5. Yurtdışı sürelerinin yurtiçi hizmet süreleriyle çakışması başlıklı bölümü 24/4/2019 tarihinden,

– İkinci Bölüm 1.3. Hizmetleri belgelendirmek başlıklı bölümün 1.3.1., 1.3.3., ve

————-a

1.3.5. numaralı bölümleri, 1.4. Yazılı istekte bulunmak başlıklı bölümü, 2. Borçlanma için başvurulacak kurum ve birimler başlıklı bölümü, 2 nci maddesi hariç olmak üzere 3. Borç miktarının hesaplanması başlıklı bölümü, 8.1. Sigortalılık süresi ve toplam prim ödeme gün sayısının tespitinde başlıklı bölümünün 4,5,7 ve 8 inci maddeleri ile 8.2. Yıllık kazançların tespitinde başlıklı bölümün ikinci paragrafı ve 8.3. Basamak intibakında başlıklı bölümde bu Genelgenin aksine yer alan hükümler 1/8/2019 tarihinden,

– Tahsis İşlemleri başlıklı Üçüncü Bölümü 6/11/2018 tarihinden,

9.2. 6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgenin Altıncı Bölüm 6.1. Kısmi Aylıkların Tam Aylığa Dönüşmesi başlıklı maddesinin üç ve dördüncü paragrafları 1/8/2019 tarihinden

geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu yürürlükten kaldırılan genelgelerin hükümleri, yürürlük dönemlerindeki iş ve işlemlerde kullanılabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

Kurum Başkanı

EKLER DİZİNİ :

Ek-1: Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi (2 sayfa)

Ek-2: Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi (2 sayfa) Ek-3: Borçlanmaya Esas Almanya Belge Örnekleri (24 sayfa)

Ek-4: Borçlanmaya Esas Arnavutluk Belge Örnekleri (6 sayfa)

Ek-5: Borçlanmaya Esas Avusturya Belge Örnekleri (13 sayfa) Ek-6: Borçlanmaya Esas Azerbaycan Belge Örnekleri (5 sayfa) Ek-7: Borçlanmaya Esas Belçika Belge Örnekleri (14 sayfa)

Ek-8: Borçlanmaya Esas Bosna Hersek Belge Örnekleri (12 sayfa) Ek-9: Borçlanmaya Esas Çek Cumhuriyeti Belge Örneği (1 sayfa) Ek-10: Borçlanmaya Esas Danimarka Belge Örnekleri (8 sayfa)

Ek-11: Borçlanmaya Esas Fransa Belge Örnekleri (6 sayfa)

Ek-12: Borçlanmaya Esas Gürcistan Belge Örnekleri (4 sayfa)

Ek-13: Borçlanmaya Esas Hırvatistan Belge Örnekleri (3 sayfa) Ek-14: Borçlanmaya Esas Hollanda Belge Örnekleri (3 sayfa)

Ek-15: Borçlanmaya Esas İngiltere Belge Örnekleri (4 sayfa)

Ek-16: Borçlanmaya Esas İsveç Belge Örneği (1 sayfa)

Ek-17: Borçlanmaya Esas İsviçre Belge Örnekleri (10 sayfa)

Ek-18: Borçlanmaya Esas İtalya Belge Örnekleri (4 sayfa)

Ek-19: Borçlanmaya Esas Kanada Belge Örnekleri (4 sayfa)

Ek-20: Borçlanmaya Esas Karadağ Belge Örnekleri (3 sayfa)

Ek-21: Borçlanmaya Esas Kebek Belge Örnekleri (2 sayfa)

Ek-22: Borçlanmaya Esas K.K.T.C. Belge Örnekleri (4 sayfa)

Ek-23: Borçlanmaya Esas Kore Belge Örnekleri (2 sayfa)

Ek-24: Borçlanmaya Esas Lüksemburg Belge Örnekleri (3 sayfa)

Ek-25: Borçlanmaya Esas Makedonya Belge Örnekleri (1 sayfa)

Ek-26: Borçlanmaya Esas Norveç Belge Örneği (2 sayfa)

Ek-27: Borçlanmaya Esas Romanya Belge Örnekleri (4 sayfa)

Ek-28: Borçlanmaya Esas Sırbistan Belge Örnekleri (3 sayfa)

Ek-29: Borçlanmaya Esas Slovakya Belge Örnekleri (2 sayfa)

Ek-30: Bilgi/Belge Eksikliği Nedeniyle Ret Yazısı Örneği (1 sayfa)

Ek-31: 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesine Tabi Sandıkların İletişim Bilgileri

Eki İçin Tıklayınız

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark