Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Özel Eğitim Kurumları Değişiklik 05/09/2019 05 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30879 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 18/5/2012 tarihli… 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MEB Özel Eğitim Kurumları Değişiklik 05/09/2019

05 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30879

Millî Eğitim Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü, 36 ncı ve 43 üncü maddelerine” ibaresi “25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi hükümleri ile 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığında yer alan “uzman öğretici” ibaresinden sonra gelmek üzere “kadrosunda görev yapan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Uzman öğretici kadrosunda görev yapan fizyoterapistin görevleri” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan “uzman öğretici” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Uzman öğretici kadrosunda görev yapan odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı, odyolog veya eğitim odyoloğunun görevleri” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan “uzman öğretici” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Uzman öğretici olarak görev yapan dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma pataloğu veya odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanının görevleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı uzman öğreticilerin” ibaresi “odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanının” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “işitme,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “bozuklukları değerlendirmek” ibaresi “yetersizlik durumlarını belirlemek” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın  (d) bendinde yer alan “işitme,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “bozukluklar” ibaresi “yetersizlik durumları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığında yer alan “veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “uzman öğretici kadrosunda görev yapan” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kayıtlı engelli birey sayısı 300’e kadar olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bir rehber öğretmen/psikolog, 300 ve üzerinde olanlarda ise iki rehber öğretmen/psikolog zorunlu personel olarak görevlendirilerek birinci fıkradaki görevleri yerine getirir. Ancak kurumda kayıtlı olan engelli birey sayısının 150’den az olması hâlinde, kurumda zorunlu olarak görevlendirilen rehber öğretmen/psikoloğa haftada 20 saate kadar; isteğe bağlı olarak uzman öğretici kadrosunda görevlendirilen rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı veya psikoloji bölümü mezunları ve özel öğretim personeline yönelik Bakanlıkça açılan rehberlik kursu sertifikasına sahip olanlara haftada 40 saate kadar destek eğitim görevi verilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Alınan kararlar, BEP geliştirme birimine iletilmek üzere, zorunlu eğitim çağındaki engelli bireylerin devam ettikleri okullara resmi yazıyla bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Yapılan bildirim kurum veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce Engelli Birey Modülüne işlenir ve bu birey için bildirimin yapıldığı ayı takip eden ayda kayıtlı olduğu kurum tarafından ders girişi yapılmaz.” cümlesi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Engelli bireylere rehberlik araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda, bireysel ve grup eğitiminin önerilmesi hâlinde bir günde en fazla üç ders saati destek eğitimi verilir. Ders eğitim saatleri bir ay esas alınarak en az iki haftaya dengeli olarak dağıtılabilir.

(4) Doğal afetler veya çeşitli nedenlerle Bakanlık, valilik ya da kaymakamlıkça alınacak tatil kararları veya engelli bireylerin kuruma gelmemesi nedeniyle yapılamayan eğitimler takip eden aylarda yapılır. Telafi eğitimleri, aynı hafta içerisinde 4 saat bireysel ve/veya 2 saat grup eğitimini; aynı ay içerisinde ise 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitimini geçmeyecek şekilde planlanır. Telafi eğitimi en az iki haftaya dengeli olarak dağıtılabilir. Bir bireyle telafi eğitimi de dâhil aynı gün içerisinde 3 saatten fazla ders yapılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “engelli birey modülüne” ibaresi “aylık olarak Engelli Birey Modülüne” şeklinde değiştirilmiş “veya toplamda bireyselleştirilmiş eğitim programında belirlenen destek eğitim süresinin yarısından fazla sürede,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “süresi on iki hafta olabilir.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kurumdan kaydı silinen öğrencinin telafi hakkı yeni kayıt yaptırması durumunda devam eder.” cümlesi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde;

a) Normal eğitim yapılan okullarda öğrenim gören engelli bireyler, veli/vasisinin talebi olması hâlinde haftada bir yarım gün,

b) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin;

1) 14 üncü maddesi kapsamında evde eğitim hizmeti verilenler,

2) 16 ncı maddesi kapsamında olup e-Okul sisteminde devam zorunluluğu aranmamasına yönelik işlem yapılanlar,

3) 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında e-Okul sisteminde devam zorunluluğu aranmamasına yönelik işlem yapılanlar

örgün eğitim saatleri içerisinde de destek eğitim hizmetlerinden yararlanabilirler.”

“(7) Kurumlarca engelli bireylerin ders devam takibi, kurumun giriş ve çıkışlarını görüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren en az 90 gün süreyle kayıt yapabilme/depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri ile yapılır.

(8) Kurumlarca eğitim personelinin ders devam takibi, kurumun giriş ve çıkışlarını görüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren en az 90 gün süreyle kayıt yapabilme/depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri ile yapılır.

(9) Kurumlar, engelli birey ve eğitim personelinin yüzünün net bir biçimde görülebileceği şekilde kamera sistemini kurmakla ve elektrik kesintisi, kayıtların kaybolması, teknik arıza gibi durumlarda kayıt alınmasının kesintiye uğramaması için her türlü önlemi alır. Verilen destek eğitimlerine ilişkin kamera görüntülerinin sunulamaması halinde gerçekleşen ödemelerle ilgili olarak 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

(10) Yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla en az % 20 oranında bedensel engeli olduğu ve özel eğitim değerlendirme kurullarınca destek eğitimi almak üzere 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki kurumlara gidemeyecek durumda olduğu tespit edilenlere evde verilecek destek eğitimi için kamera kaydı aranmaz. Aylık olarak düzenlenen “Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planı” bu bireyler için eğitimin verildiği ayı takip eden ayın ilk on iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Ayrıca bir örneği inceleme/soruşturma/denetimlerde gösterilmek üzere kurumda saklanır.

(11) Evde destek eğitimi vermek üzere kurumca görevlendirilen eğitim personelinin o gün içerisindeki diğer ders saatleri, engelli bireyin ikamet adresi ve kurum arasındaki ulaşım süresi dikkate alınarak programlanır. Bu program Engelli Birey Modülüne işlenerek ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından onaylanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı “İnceleme, Soruşturma ve Denetim” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları veya il millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen il millî eğitim müdür yardımcıları/il veya ilçe millî eğitim şube müdürleri veya diğer denetim yetkisi bulunanlarca yapılan inceleme/soruşturma/denetimlerde onayın alındığı aydan önceki geriye dönük olarak en az 90 günlük kamera kayıtlarını sunamayan ve/veya kamera kayıtlarında Engelli Birey Modülü üzerindeki eğitim saatleriyle kamera görüntüleri arasında uyuşmazlık bulunan kurumlara ödemenin yapılmış olması hâlinde, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ikinci fıkrasında yer alan hükümlere uygun işlem yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“ğ) Kurumlarca eğitim verilen ay içinde eğitim bilgilerinin Engelli Birey Modülüne girilmesi ve takip eden ayın ilk üç iş günü içinde girilen eğitim bilgilerinin onaylanarak verilen eğitime ilişkin faturaların düzenlenmiş; sonraki üç iş günü içinde ise ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından faturaların, 25 inci maddenin on birinci fıkrasında belirtilen Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planlarının ve kurumlarca girilen eğitim bilgilerinin kontrol edilerek onaylanmış olması,

h) Her engelli birey için denetimlerde gösterilmek üzere Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planlarının hazırlanmış olması”

“(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde Engelli Birey Modülüne eğitim bilgi girişini yapmayan kurumlara ödeme yapılmaz. Eğitim bilgi girişini yaptığı halde onaylama işlemini belirtilen sürelerde yapmayan kurumlar ise sonraki ayların onaylama süreleri içinde onaylama işlemini yapmaları halinde ödeme yapılır.

(3) Kameralı görüntüleme sistemlerine ilişkin kayıtlar, il millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen maarif müfettişleri/maarif müfettiş yardımcıları/il millî eğitim müdür yardımcıları/il veya ilçe millî eğitim şube müdürleri/diğer denetim yetkisi bulunanlarca veya millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilenlerce ödeme yapıldıktan sonra incelenir. Yapılan inceleme sonucunda gerçek dışı beyanda bulunan kurumlara ilişkin 27 nci maddenin ikinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci, 29 uncu ve 31 inci maddelerinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark