Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 12 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30886 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sa… 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

12 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30886

Millî Eğitim Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin madde başlığının sonuna “ve eğitimler” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sürücü belgesi olup her koşulda araç kullanma konusunda kendisini yeterli görmeyen ve kursa başvuru yapan kursiyerlerin kayıtları sürücü belgeleriyle yapılır. Bu kursiyerlere trafik adabı dersi ile ihtiyaç duyduğu kadar direksiyon eğitimi dersi, kurum kontenjanı ile direksiyon eğitimi ve sınav aracı kontenjanına dâhil edilmeden verilir. Kursun kayıtlı direksiyon eğitimi ve sınav araçlarıyla verilecek bu eğitimler, Özel MTSK Modülüne işlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasına “yazı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “beş iş günü içerisinde” ibaresi ve “müdürlüklerince yapılacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “en geç ikinci” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olan veya yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalışan gerçek kişi kurucu veya tüzel kişi ise kurucu temsilcisi adına, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ve illerin nüfusuna göre “B” sınıfı sertifika öğretim programı zorunlu olmak şartıyla Bakanlıkça kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(2) Açılacak kurs sayısı belirlenirken merkez ilçe ve diğer ilçelerin Türkiye İstatistik Kurumunca her yıl tespit edilen nüfusu esas alınır. Nüfusu;

a) 10.000 – 25.000 olan ilçelerde iki,

b) Sonraki her 25.000 nüfus için bir

kurs açılmasına izin verilir. Toplam nüfusu 10.000’in altında olan ilçelerde ise kurs açılamaz.

(3) Nüfusu azalan ilçelerde, mevcut kurslar faaliyetlerine devam eder. Ancak bu ilçelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması hâlinde yeni kurs açılmasında ikinci fıkra hükümleri esas alınır.

(4) Bakanlıkça her yıl ikinci fıkra hükümlerine göre il ve ilçe kurs sayıları kontrol edilerek kurs açılacak il/ilçeler belirlenir ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen kurucu veya kurucu temsilcisine ait şartları taşıyanlardan kurs açmak isteyenler, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde;

a) Kurs açmak istediği il ve ilçeyi,kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin kimlik bilgilerini ve adresini,

b) O yıl için belirlenen brüt asgari ücret tutarındaki başvuru ücretinin başvuru yaptığı ilin döner sermaye işletmesi tarafından bankada açılan hesaba yatırıldığına dair banka dekont numarasını,

c) Öğrenim durumu bilgilerini

Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru ekranından girerek müracaat eder.

(5) Elektronik ortamda yapılan başvurunun geçerli olabilmesi için; kurucu veya kurucu temsilcisinin, internet sayfasına girilen bilgilerin belge asıllarını başvuru süresinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içinde kurs açma başvurusu yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne ibraz etmesi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce iki iş günü içinde belgeler incelenerek uygun görülen başvuruların onaylanması gerekir. Başvuru şartlarını taşımayanların veya belgeleri eksik olanların talepleri işleme alınmaz. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan başvuruların listesi, onay tarihinden itibaren beş iş günü süre ile Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanır. Bu sürenin bitiminden itibaren beş iş günü içinde başvuru listelerine il/ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Genel Müdürlüğe iletilir ve Genel Müdürlüğün verdiği karara göre işlem yapılır. Başvurular başvurunun yapıldığı yıl için geçerlidir.

(6) Aynı ilçede, açılabilecek kurs sayısı kadar veya daha az kurs açma başvurusu olması durumunda başvuranların tamamının listesi, açılacak kurs sayısından fazla müracaat edilmiş olması hâlinde ise kurs açılacak ilin valiliği tarafından noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre sıralanarak düzenlenen liste Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, listede birinci sırada yer alan müracaat sahibinden başlanarak ilçedeki kurs açılacak kontenjan kadar başvuru sahibine Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri üç ay içerisinde tamamlayıp il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim etmesi gerektiği yazı ile bildirilir. Kurs açmak üzere müracaat eden kurucu veya kurucu temsilcisinin verilen süre sonuna kadar istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmemesi veya belgelerin ilgili mevzuata uygun olmadığının tespit edilmesi halinde başvuru işleminin sonlandırıldığı yazı ile ilgiliye bildirilerek belgeleri iade edilir. Ayrıca konu hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilerek görüş alınır. Aynı kurucuya iki yıl süre ile kurs açmak için başvuru yapma izni verilmez.  Müracaat edenlerin belgelerinin iade edilmesi ve müracaat edenlerin belgeleri iade edildikten ve Genel Müdürlükten uygun görüş alındıktan sonra sırasıyla sonraki müracaat edenler için de aynı işlem uygulanır. Kurs açmak için döner sermaye işletmesinin banka hesabına yatırılan başvuru ücreti iade edilmez.

(7) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurum, düzenleme tarihinden itibaren iki yıl tamamlanmadan başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemez.

(8) Kurslar, bulundukları ilçenin dışındaki başka bir binaya nakledilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine  “tercümesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya geçici koruma kimlik belgesi” ibaresi, (2) numaralı alt bendine  “ikametgâh izni” ibaresinden sonra gelmek üzere “, öğrenim vizesi veya çalışma izin belgesi” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) 2918 sayılı Kanunun 51 inci ve 67 nci maddeleri gereği sürücü belgeleri iptal edilenlerin kursa kayıt olabilmeleri için ayrıca tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kursiyerlerin teorik ders planlaması kayıt esnasında, teorik eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi planlaması ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Özel MTSK Modülüne girilir. Direksiyon eğitimi dersleri en geç 60 gün içerisinde tamamlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin madde başlığı “Direksiyon eğitim ve sınav araçları” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “dört” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) “A” sınıfı sertifika programı açmak isteyen kurslarda “A2” sertifika sınıfından en az bir direksiyon eğitim ve sınav aracı,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 24 yaşını doldurmuş ve deneyim şartı aranmayan “A” sınıfı sürücü belgesi alacak adaylara, direksiyon eğitimi dersinin en az 4, en fazla 6 saatlik kısmı “A2” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracında, geri kalan kısmı ise “A” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracında yaptırılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarınca kursiyerlerin teorik eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı çalışma planı eğitim dönemi başlamadan önce, teorik eğitim derslerinden başarılı olanların direksiyon eğitimi derslerinin gün ve saatleri ise teorik sınavdan sonra planlanarak “Özel MTSK Modülüne” girilir ve eğitimler planda belirtilen saatlerde yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “dört” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına “Eğitim personelinin görevlendirilmesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “direksiyon eğitimi dersi için en az ortaöğretim, diğer dersler için”  ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Yüksekokul” ibaresi “En az ortaöğretim” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde ve (e) bendinde yer alan “üyelerini bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar arasından belirler ve” ibaresi  “üyelerinin listesini modülden alarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemekle görevlendirilen personel, sınav yürütme komisyonu üyeleri ve sınavda görevli diğer personel, millî eğitim müdürlüğünce düzenlenen ve sınavdaki görevlerini tanıtan farklı renklerdeki görevli kartlarını; direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri ise modülden aldıkları ve sınavdaki görevlerini tanıtan Ek-18 “Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavı Görevli Kartı”nı sınav süresince takmalarını sağlar.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Hizmet içi eğitimi tamamlayıp sınavda başarılı olanların bilgileri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Özel MTSK Modülüne girilir, ilçeden ayrılan personel ise Özel MTSK Modülünden çıkarılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Kurs açma işlemine başlamış olanlar

GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açmak için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere altı ay öncesine kadar başvuru yaptığını belgelendirenler veya millî eğitim müdürlüklerinde kurs açma başvurusu bulunanlar hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 formu ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-18 eklenmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/5/2013 28661
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 20/6/2013 28683
2- 4/3/2014 28931
3- 18/6/2014 29034
4- 27/8/2014 29101
5- 28/5/2015 29369
6- 5/12/2015 29553
7- 7/3/2017 30000
8- 22/4/2017 30046
9- 19/10/2017 30215
10- 22/2/2018 30340
11- 1/7/2018 30465

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark