Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1593)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 1593 02 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30906 Karar Sayısı: 1593 Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yard…

 

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1593)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 1593

02 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30906

Karar Sayısı: 1593

Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddeleri ile 6745 sayılı Kanunun 80 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1-17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Hibe desteği, ilgili Destek Kararı ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğde belirlenen usul ve esaslara göre uygulanır.”

MADDE 2– Aynı Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Bu Karar kapsamında değerlendirilen asgari 5 milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Bakan yetkilidir. Sözleşme kapsamında diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemler, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirilir. Söz konusu iş ve işlemlerin izlenmesi ve koordinasyonundan Bakanlık sorumludur.”

MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararı

Yayımlandığı Resmi Gazete

Karar Tarihi Karar Sayısı Tarihi

Sayısı

17/10/2016 2016/9495 26/11/2016 29900

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin

Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı Tarihi

Sayısı

30/4/2018 2018/11714 23/6/2018 30457
23/10/2018 199 24/10/2018 30575
6/8/2019 1403 7/8/2019 30855

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark