Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2018 Yıllık İnceleme Raporu

KGK 2018 Yıllık İnceleme Raporu 1. Giriş Bilindiği üzere; 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile finansal raporlama ve bağımsız denetim alanınd…

 

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2018 Yıllık İnceleme Raporu

KGK 2018 Yıllık İnceleme Raporu

1. Giriş

Bilindiği üzere; 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile finansal raporlama ve bağımsız denetim alanında düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (Kurumumuz) ülkemizde bağımsız denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda yetkili otorite olup; gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir finansal bilginin sağlanmasını teminen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde Kalite Güvence Sistemi İncelemeleri yaparak gözetim fonksiyonunu icra etmektedir.

660 sayılı KHK’nın 25 inci maddesi uyarınca, Kurumumuz tarafından yapılan kalite güvence sistemi incelemeleri, ilgili kurumların görüşleri alınmak suretiyle her yıl hazırlanan yıllık inceleme planı kapsamında yürütülmekte ve mezkûr maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, yapılan incelemelerin sonuçları kamuoyuna açıklanmaktadır. İncelemeler, kamu yararını ilgilendiren kuruluşları (KAYIK) denetleyen bağımsız denetim kuruluşları için asgari üç yılda bir, diğerleri için ise asgari altı yılda bir yapılmakta; planlanmış bu incelemeler yanında ihbar, şikâyet, bildirim gibi durumlarda ve gerekli görülen diğer hallerde de inceleme yapma yetkisi bulunmaktadır.

Kurumumuz tarafından yapılan inceleme sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu raporun ikinci bölümünde 2018 yılında yapılan seçilmiş dosya incelemeleri hakkında bilgi verilmekte; üçüncü bölümünde yapılan dosya incelemeleri neticesinde en sık tespit edilen bulgular ve söz konusu bulgulara ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. Raporun dördüncü bölümünde uygulamaya konulan veya konulması planlanan Bağımsız Denetim Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları hakkındaki önemli düzenleme ve güncellemelere yer verilmiş olup son olarak beşinci bölümde ise sonuç bölümü bulunmaktadır.

2. İncelemelerimiz

Kamu Gözetimi Kurumu 2014 ve 2015 yıllarında, bağımsız denetim kuruluşlarınca Kalite Kontrol Standardı 1 uyarınca oluşturulması gereken kalite kontrol sistemine yönelik incelemelere ağırlık vermiştir. Bağımsız denetimin kalitesini korumak ve artırmak amacıyla, Kurumumuz 2016 yılından itibaren, denetim kuruluşları ve denetçiler nezdinde seçilmiş dosya incelemelerine yoğunlaşmış; 2017 ve 2018 yıllarında da bu incelemelere devam etmiştir.

Kurum meslek personeli tarafından yapılan dosya incelemelerinin bir program dâhilinde sistemli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak Yıllık İnceleme Planı hazırlanmış olup, Kurumumuzun yetki alanı kapsamında 2018 yılı içinde hangi denetim kuruluşlarının ve denetçilerin ya da hangi faaliyetlerin ve süreçlerin inceleneceği, risk odaklı bir yaklaşım çerçevesinde yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde belirlenmiştir.

Yıllar itibariyle yapılan incelemelere ilişkin bilgiler, grafik 1, 2 ve 3’de gösterilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark